RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE SHISMATICI, ADECĂ PRE PAPISTAŞII CARI VIN LA DREPT MĂRITOAREA CREDINŢĂ

Autor
ORTODOXIA
Colecția
TIPIC BISERICESC
Introducere

Dupăce vine la Preot cel ce va să fie dreptcredincios, acesta luându-şi voie şi binecuvântare dela Arhiereul său, îl duce pre el la Biserică şi îi porunceşte să stea înaintea uşilor Bisericii; iar el însuşi intrând în Altar şi îmbrăcându-se cu Felonul, iese afară în uşa Bisericii şi poruncind aceluia să îngenunche îl întreabă pre el aşa:

Voieşti să te lepezi de toată rătăcirea shismaticilor şi de împreună petrecerea cu ei, întru carea ai fost până acum?

Răspuns: Voiesc cu adevărat.

Întrebare: Voieşti cu adevărat să fii întru toate ascultător sfintei ortodoxe Biserici a răsăritului, şi întru unirea drept măritoarei cre-dinţe şi neclătit să petreci într'însa până la sfârşitul vieţii tale?

Răspuns: Voiesc cu adevărat.

Şi îndată Preotul binecuvântându-l pe frunte de 3 ori, zice: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Apoi puind dreapta pre capul lui, zice rugăciunea aceasta:Doamne Dumnezeule atoateţiitorule... Caut-o înapoi la faţa 541. Şi sfârşind rugăciunea zice:

Scoală-te şi te întoarce către apus, şi te leapădă de toată rătăcirea şi greşalele papistăşeşti întru care ai fost până acum?

Şi întorcându-se la apus îl întreabă:

Te lepezi de toată rătăcirea şi greşala adunării papistăşeşti, în-tru carea ai fost până acum ?

Răspuns: Mă lepăd de toată rătăcirea şi greşala adunării pa-pistăşeşti, întru care am fost până acum.

Întrebare: Blestemi pre toate eresurile şi dezbinarea lor, ca pre ale unor protivnici adevăratului Dumnezeu şi a sfintei lui Biserici ?

Răspuns: Blestem toate eresurile şi dezbinarea, ca pre ale unor protivnici adevăratului Dumnezeu şi a sfintei lui Biserici.

După aceasta zice către dânsul:

Întoarce-te către răsărit şi te închină Domnului către carele ai scăpat.

Iar el întorcându-se către răsărit se închină până la pământ odată, zicând aşa:

Închinu-mă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, unuia Dumnezeu carele este în Treime sfânt, nedespărţit slăvit şi închinat.

Preotul zice:

Bine este cuvântat Dumnezeul cel ce voieşte să se mântuiască toţi oamenii, şi la cunoştinţa adevărului să vie, fie binecuvântat în veci.

Cântăreţii: Amin.

Şi îndată îi dă lui capătul Epitrahilului în dreapta zicând:

Intră în Biserica lui Dumnezeu, ca cel ce dela dezbinarea papistăşească departe te-ai făcut, şi să te ştii pre tine că te-ai izbăvit din laţurile morţii şi din peirea cea veşnică; fie ţie urâciune toată dezbinarea şi tot eresul, calcă-toată nedreptatea şi rătăcirea ereticiei şi shismaticiei, cinsteşte cu dreaptă credinţă pre Dumnezeu Tatăl atotţiitorul şi pre lisus Hristos Fiul lui şi pre Duhul Sfânt, unul adevăratul viul Dumnezeu, prea Sfânta şi nedespărţita Treime.

Şi arestra zicând îl duce pre el în Biserică ţiindu-se de capătul Epitrahilului, până unde este pusă şi sfânta Evanghelie; iar el stând acolo îndată lasă din mână capătul Epitrahilului şi când merg în Biserică, cântăreţii citesc psalmul 26: Domnul este luminarea mea şi mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Şi aşa după sfârşitul Psalmului îi porunceşte lui Preotul să îngenuncheze înaintea sfintei Evanghelii şi zice:

Domnului să ne rugăm.

Şi citeşte rugăciunea aceasta:

Doamne, Doamne, a toate făcătorule şi Stăpâne, izvorul tuturor bunătăţilor şi Mântuitorul tuturor oamenilor, iară mai vârtos celor credincioşi, cel ce n'ai trecut cu vederea pre om ca să fie aruncat întru adâncul periciunii şi al înşelăciunii; ci cu mântuitoarea omenire a unuia născut Fiului tău Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pre acesta l-ai cercat şi l-ai mântuit, şi către tine l-ai adus. Însuţi Stăpâne iubitorule de oameni, şi acum caută spre robul tău (N), carele este oaie din cuvântătoarea ta turmă, şi pre carele l-ai învrednicit a se scula din adâncul înşelăciunii şi al dezbinării, şi către sfânta ta apostolească şi sobornicească Biserică a scăpa, şi cu smerenie te rog: săvârşeşte în inima lui lumina Darului a prea Sfântului tău Duh, spre luminarea cunoştinţei a adevăratei sfintei tale Evanghelii. Aprinde întru dânsul scânteia mântuitorului Botez ce zace în sufletul lui, ca să se aprinză într'însul văpaia Darului tău celui duhov-nicesc, spre plinirea poruncilor tale, şi spre depărtarea de toată înşelăciunea diavolească; dă-i lui ca fără făţărie, neclătit şi fără de vicleşug să se împreune cu sfânta ta sobornicească Biserică, şi să se scârbească călcând toată înşelăciunea cea pierzătoare de suflet, eresurile şi dezbinarea; fă-l re el ca cu adevărat totdeauna să mărturisească şi tare să ţie drept credincioasa sobornicească crecredinţă; împârtăşeşte-1 pre el turmei tale celei alese, şi îl împreunează cu Bisericile tale cele sfinte; Depărtează de la dânsul toate gândurile şi faptele cele rele şi obiceiurile cele fără de Dumnezeu; iartă-i lui toate greşalele cele de voie şi cele fără de voie, curăţeşte-l pre el de toată spur-căciunea trupului şi a sufletului; fă-l pre el vas cinstit şi lăcaş prea Sfântului tău Duh, ca prin acela totdeauna fiind povăţuit şi îndreptat, să păzească mântuitoarele tale porunci; şi făcând voia ta cea bună cu bună plăcere şi desăvârşit, să se învrednicească a câştiga şi binele tău cel ceresc, împreună cu toţi cei ce bine au plăcut ţie. Că tu eşti Dumnezeul milii, al îndurărilor, al iubirei de oameni şi carele voeşti să se mântuiască toţi oamenii, şi ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Cântăreţii: Amin.

 

Şi după sfârşitul rugăciunei îi porunceşte Preotul să se scoale zicându-i lui:

 

Scoală-te, şi stând bine şi cu frică, spune cu adevărat ortodoxa credinţă sobornicească, şi blestemă toate eresurile, şi dezbinarea, ca să fii ertat şi dezlegat din legătura blestemului şi de toată osebirea, şi să te faci părtaş Bisericei carea este Trupul lui Hristos.

Iar el sculându-se zice întru auzul tuturor:

Crez întru unul Dumnezeu ...

Şi sfârşindu-l, se dă lui sfânta Evanghelie de o sărută, şi făcându-se aceasta zice Preotul: Bine este cuvântat Dumnezeu cel ce au voit aşa.

Şi iară zice către dânsul:

Pleacă-ţi genunchele tale înaintea Domnului Dumnezeu pre carele l-ai mărturisit, şi vei lua iertarea păcatelor tale, şi dezlegare, de tot blestemul.

Şi el plecându-şi capul şi genunchele sale, caută în jos; iară Preotul având dela Arhiereu putere zice preste dânsul cu mare umilinţă.

Domnului să ne rugăm.    Cântăreţii: Doamne milueşte.

Stăpâne mult milostive Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce verhovnicului tău Apostolului Petru şi celorlalţi Apostoli, ai tăi, cuî Darul tău ai voit a se da toată puterea ca să fie legate şi în Cer, câte de dânşii vor fi legate pre pământ; aşijderea să fie dezlegate şi în Cer, câte de dânşii pre pământ vor fi dezlegate. Cela ce şi pre noi neînsemnaţii şi nevrednicii, prin nespusa iubirea ta de oameni ne-ai învrednicit a avea puterea cea dată lor, ca şi noi aşijderea să legăm şi să dezlegăm cele ce se întâmplă întru norodul tău. Însu-ţi prea bunule împărate şi acum pre robul tău acesta, carele dintru înşelăciunea dezbinării, ca din somnul periciunii s'a sculat şi la cunoştinţa adevărului a venit, dorind să se împreune cu sfintele tale Biserici, ca un iubitor de oameni şi bun Păstor priimeşte-l cu milostivire, că tu ai zis: "Şi alte oi am, care nu sunt din staulul acesta, şi acelea mi se cade ale aduce, şi glasul meu vor auzi şi va fi o turmă şi un Păstor". Şi prin mine nevrednicul robul tău dezleagă-l pre el de toată legătura blestemului şi de toată osebirea; şi orice ca un om întru a-ceastă vieaţă a greşit, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, iartă şi lasă lui, spălându-l pre el de toată prihana sufletului cu Darul tău, ca curat în curţile tale ducându-l, şi împărtăşindu-l pre el turmei oilor tale celor alese, să-l îm-preuni pre el cu sfânta ta Biserică, şi să-l faci vas cinstit şi lăcaş prea sfântului tău Duh, ca prin acela totdeauna fiind povăţuit şi îndreptat, să păzească mântuitoarele tale porunci, şi făcând voia ta cea bună cu cea desăvârşit buna plăcere, să se învrednicească a lua şi binele tău cel ceresc împreună cu toţi cei ce bine ţi-au plăcut ţie. Că tu eşti cel ce milueşti şi ne mântueşti pre noi, şi tu singur eşti Dumnezeul tuturor oamenilor celor ce vor să se mântuiască, şi la cunoştinţa adevărului să vie; şi ţie slavă înălţăm împreună cu Părintele tău cel fără de început, şi cu prea sfântul şi bunul şi de vieaţă făcătorul Duhul tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Şi după rugăciune îndată îl dezleagă pre el zicând aşa:

Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos ...

Scoală frate, şi ca un credincios lui Hristos roagă-te lui împreună cu noi, ca să te învrednicească pre tine întru ungerea sfântului Mir, să iei Darul Sfântului Duh.

Si el sculându-se stă cu toată umilinţa, iară Preotul îndată începe rânduiala ungerii cu Mir, şi o săvârşeşte precum este scris la Luterani.  Iar ungerea cu Mir pentru schismatici sau eretici lămurit n'a legiuit Biserica. Aşijderea şi pentru Armenii, carii sunt soborniceşte blestemaţi ca nişte eretici, întorcându-se şi lepădându-se de eresurile lor, caşi pre alţii ce sunt desbinaţi dela Biserica noastră îi primim, şi îi ungem cu Sfântul Mir. Se cuvine însă a boteza din nou pre cei ce după ritualul lor nu se botează în numele Sfintei Treimi: al Tatălui al Fiului si al Sfântului Duh; nici prin trei afundări ca Socinianii şi alţii. 

Articole Recente
 • 18 hours 9 minutes ago
  VACCINAREA OBLIGATORIE a populației = Act medical FORȚAT !!! ARGUMENTE împotriva Vaccinării Obligatorii !!! Dr Mircea Pușcașu. Se pregătește din nou în Parlament Legea VACCINĂRII OBLIGATORII ! 
 • 1 day 13 hours ago
 • 1 day 19 hours ago
  Siguranța vaccinurilor, dezbătută de specialiști, la summitul global de la Geneva:”Nu suntem în măsură să dăm răspunsuri când oamenii pun întrebări cu privire la decesele cauzate de un vaccin”
 • 1 day 23 hours ago
  Condacul întâi : Pe cel ce plinind cuvântul Evangheliei a strălucit, luminând ca o candelă din care s-au aprins mănunchiuri de lumânări în întunericul temniţelor, veniţi, iubitorilor de nevoinţe, să îl cinstim ca pe un dascăl al jertfelniciei, al răbdării şi al iubirii aducătoare de roadă, şi să îi cântăm: Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniţi pentru Hristos!
 • 1 day 23 hours ago
  "La Crăciun [Valeriu Gafencu n.n.] era destul de înviorat. În noaptea cântărilor îngerești a compus un minunat colind al deținutilor din Targu-Ocna. În patul de alături își dădea sufletul arhimandritul Gherasim Iscu. [...] Noaptea aceea de Craciun nu o voi putea uita pana la sfarsit. Umblam necontenit de la un bolnav la altul, luandu-le pulsul si ingrijindu-i. Din când în când îmi mai aruncam privirea și spre Valeriu. Era vesel, fericit înlăuntrul său, cu pleoapele lăsate, cu capul plecat în piept. Nici el nu se putea odihni. După ce mi-am terminat treaba, am simțit că mă cheama din priviri, că mă roagă să mă duc la el. M-a privit cu o pătrundere cum încă nu simțisem până atunci.
 • 1 day 23 hours ago
  Valeriu Gafencu s-a născut la 24 ianuarie 1921 în localitatea Sîngerei, județul Bălți, Basarabia. Valeriu este unul din tinerii care au murit în închisorile regimului comunist din România, numit de Nicolae Steinhardt Sfîntul închisorilor. Tatăl său, Vasile Gafencu, a fost deputat în Sfatul Țării al Republicii Democratice Moldovenești, adunarea reprezentativă care a votat în 1918 Unirea fostei Basarabii țariste cu România. După ocuparea Basarabiei de către bolșevici, în iunie 1940, Vasile Gafencu a fost deportat în Siberia și a murit la scurt timp după aceea. Lui Valeriu îi revine așadar și sarcina de a se îngriji de restul familiei, mama și cele trei surori.
 • 1 day 23 hours ago
  Valeriu Gafencu, a fost cel care, printr-o aleasă trăire creştină, a imprimat colegilor de suferinţă câteva principii de vieţuire în spiritul Evangheliei, mai apoi propovăduite de Ioan Ianolide. Pentru aceasta, Ianolide a fost condamnat în 1959 la 25 de ani de muncă silnică. Aceste principii erau în număr de 12, numărul apostolilor lui Hristos, şi ofereau suferinzilor din detenţie adevărate coordonate în trăirea creştină. Conform documentelor de arhivă, acestea sunt: Principiul dragostei.
 • 2 days 12 hours ago
  PS Ignatie, Episcopul Hușilor, a vorbit în cadrul Sfintei Liturghii prilejuite de Duminica întoarcerii fiului risipitor, despre faptul că modul de gândire al fratelui cel mare din Epistola respectivă se regăsește și în lumea contemporană. „Câți dintre noi nu ne identificăm cu fiul cel mare? Suntem răutăcioși, invidioși. Nu avem capacitatea de a ne bucura de binele celui de lângă noi! Când vedem că cineva prosperă, că, din punct de vedere material, îi merg lucrurile strună, dintr-o dată atitudinea noastră este una de suspiciune. Tipologia fiului mai mare se regăsește, cu pregnanță, în toate sferele vieții sociale.
 • 2 days 12 hours ago
  „Unii vor încerca să îndreptăţească neosândirea ereticilor cu argumentul că ea se săvarşeşte în numele păcii şi al înde­părtării războiului. Însă cine aţaţă războ­iul? Tocmai acele forţe masonice întune­cate care propovăduiesc şi amestecarea mărturisirilor, şi apropierea credinţelor! Scopul lor nu este îndepărtarea înfrico­şătorului pentru noi toţi război, ci nimi­cirea Adevărului şi aducerea creştini­lor ortodocşi pană la renunţarea la acest Adevăr (vezi II Tesal. 2, 3). Să ilustrăm aceste idei cu un exem­plu dintr-o povestire! Într-o pădure întinsă trăiau mulţi ie­puri, căprioare şi cerbi. Pentru toţi era destulă păşune.
 • 2 days 13 hours ago
  SUMMIT NEWS: Cambridge Academic Says Human Race Must Become Extinct to Save the Planet Academician de la Cambridge spune că rasa umană trebuie să dispară pentru a salva planeta - iar rasa albă trebuie să dispară prima, evident. Paul Joseph Watson
 • 2 days 13 hours ago
  Încă din data de 7 februarie Patriarhul Ilia al Georgiei a trimis o scrisoare Patriarhului Teofil al Ierusalimului, prin care îl înștiințează că nu va da curs invitației Sale la întrunirea de la Amman din 25-27 februarie. Preafericitului Patriarh al Ierusalimului și al întregii Palestine - Teofil III Preafericirea Voastră,
 • 2 days 13 hours ago
  More than 3,000 inquiries were received in 2019 and nearly 900 people were killed by the death teams. Peste 3.000 de cereri au fost primite în 2019 și aproape 900 de persoane au fost eutanasiate. „Clinica Sfârșitul Vieții” olandeză, specializată în eutanasie pentru cei care au dificultăți în a obține o injecție letală de la propriul medic de familie, a înregistrat o creștere accentuată a numărului de pacienți care speră să folosească serviciilor sale.
 • 2 days 13 hours ago
  “Vasile Kóter László este artistul care l-a catalogat pe consilierul local careian Ilie Ciută, pe pagina acestuia, ca fiind "migrant intern" referindu-se se pare la locul său de naștere deși în situația consilierului Ciută se află și primarul Kovacs care s-a născut în județul Maramureș. În afară de invective și exprimări mizerabile, artistul născut la Carei nu poate aduce niciun argument concret împotriva consilierului Ciută privind manipularea de care îl acuză.” - scrie Buletin de Carei.
 • 3 days 13 hours ago
  Cu mai mulți ani în urmă, Sfântul Paisie Aghioritul spunea profetic: ,,Lumea arde. Pricepeți asta? Au cuprins-o multe ispite. O astfel de văpaie a aprins diavolul încât, de s-ar aduna toți pompierii, n-o pot stinge. Văpaie duhovnicească. N-a rămas nimic. Numai de rugăciune e nevoie, ca să se milostivească Dumnezeu spre noi.”[1]
 • 3 days 13 hours ago
 • 3 days 13 hours ago
  Siropul de ridiche neagra cu miere de albine, este un remediu naturist traditional la popoarele estice cu nenumarate efecte benefice asupra organismului: combate si trateaza tusea si ragusala, combate si trateaza gripa si raceala. Conform Wikipedia “ridichea neagra sau Rapfanus sativus varietatea niger este un soi de ridiche folosit din cele mai vechi timpuri in medicina naturista, atribuindu-se puteri de vindecare a bolilor digestive, biliare, racelii. Contine glucide, uleiuri esentiale, enzime, microelemente, vitaminele B si C, flavonoide, izotiocianati, inhibitori de enzime. Este un puternic energizant, elimina toxinele din organism si regenereaza ficatul”.
 • 3 days 18 hours ago
   
 • 3 days 20 hours ago
   
 • 3 days 21 hours ago
 • 3 days 21 hours ago
  Un om care e pe cale să dezvăluie multe ”secrete vechi” ale Bisericii Catolice este Papa Francisc. Unele credințe care sunt promovate de Biserică dar care nu corespund naturii iubitoare a lui Dumnezeu au fost recent înlăturate de Papa care a fost numit recent Omul Anului de către revista TIME. În ultimele sale revelații, Papa Francisc a spus:
 • 4 days ago
  Dacă utilizezi serviciile şi produsele oferite de site-ul ortodoxia.ro înseamnă că eşti de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos. TERMENI GENERALI
 • 5 days 13 hours ago
 • 1 week ago
  Camera de chibzuinţă. Violarea femeilor şi a fetelor. Izolarea de unul singur a deţinuţilor în celule strâmte. Legarea de pat în poziţii incomode. Interdicția de a fi scoşi la WC zile întregi. Bărbieritul cu barba „neînmuiată“. Simularea execuţiei prin împuşcare. Interdicţia ca deţinutul să se aşeze pe pat sau pe duşumea. Cufundarea capului victimei de că
 • 1 week ago
  O fată de 12 ani a rămas integral paralizată de la gât în jos, după ce a suferit o reacție adversă la vaccinul HPV. Tragicul caz al Miei Blesk: fata nu are nicio senzație în brațe sau picioare și în tot corpul, nu poate și nu este în stare să se ridice capul - ea poate doar să clipească, să vorbească și să cânte. Înregistrările filmate cu câteva zile înainte de a se îmbolnăvi ne-o arată pe Mia cât era de talentată - ea visa să fie popstar - stând în picioare iar starea ei de sănătate s-a deteriorat brusc.
 • 1 week 1 day ago
  - Părinte ce înseamnă lumânarea aprinsă? - În puţine cuvinte, este o antenă ce ne pune în legătură cu Dumnezeu, cu cei bolnavi, cu cei adormiţi... ... – Părinte, atunci când aprindem o lumânare, să spunem că o facem în cutare scop? – O aprinzi. Dar unde o trimiţi? N-o trimiţi undeva? Prin lumânare cerem ceva de la Dumnezeu. Când o aprinzi şi spui: „Pentru cei ce suferă trupeşte şi sufleteşte şi pentru cei ce au mai mare nevoie”, în aceştia sunt cuprinşi şi viii şi morţii. Ştii câtă odihnă simt cei adormiţi atunci când aprindem o lumânare pentru ei? Astfel dobândeşte cineva comuniune duhovnicească şi cu cei vii şi cu cei adormiţi. Lumânarea, în puţine cuvinte, este o antenă ce ne pune în legătură cu Dumnezeu, cu cei bolnavi, cu cei adormiţi etc.
 • 1 week 1 day ago
 • 1 week 1 day ago
  Pelicula, care tratează Experimentul Pitești din anii 50 ai secolului trecut, a fost distinsă cu „Award of Excellence Special Mention: Film Feature” și a primit recenzii entuziasmante din parte juriului. The IndieFEST este organizat, neîntrerupt, din 2008.
 • 1 week 3 days ago
  Trăirea vieții după Dumnezeu va deveni foarte dificilă din cauza apostaziei generalizate.
 • 1 week 3 days ago
  Deputatul PNL, Daniel Gheorghe, se întreabă cum de Norvegia a ales să finanțeze tocmai înființarea unui Muzeu al homosexualității, deși în România nu există niciun Muzeu dedicat comunismului sau al Inventicii Românești. Reacția sa vine în contextul în care ActiveNews a anunțat în premieră că celebrele „granturi norvegiene” vor finanța cu 200.000 de euro un Muzeu al homosexualității din România, proiect desfășurat în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române și cu Muzeul de Artă.
 • 1 week 4 days ago
  Părintele Daniil Horga este un om cum rar auzi că au trăit în lumea aceasta și unul dintre cei mai mari Duhovnici ai țării noastre. Cunoscându-l îndeaproape, l-am întrebat de ce nu a scris o carte despre viața sa atât de bogată, și el mi-a răspuns: „dacă aș fi scris eu despre câte minuni a făcut Maica Domnului cu mine, ar fi ieșit un morman de cărți până la tavan”. Trăind lângă părintele aproape doi ani, la câteva am luat și eu parte. Părintele însă nu a dorit publicitate, ci a vrut să își facă lucrarea în taină.
 • 1 week 4 days ago
   
 • 1 week 4 days ago
   
 • 1 week 4 days ago
  La conferința "Dictatură și Martiraj" de la Cluj, Monahul Filotheu a vorbit despre ispita tehnologică și însemnarea cu semnul Fiarei.
 • 1 week 4 days ago
  Deținutul simte că într-un viitor previzibil puterea comunistă va fi anihilată. Și totusi el e trist și îngrijorat. Trist este pentru că vede că aceia care au avut puterea comunizării țării se profilează ca stăpâni și ai lumii care va veni . Este îngrijorat pentru ca înțelege că se deschid perspectivele unei tiranii mondiale, fără oponenți și fără precedent . […] Din punct de vedere antihristic, comunismul ateu și-a îndeplinit misiunea și nu mai este necesar, deci poate să dispară spre a transmite puterea sa unei noi forțe apocaliptice … ” […]
 • 1 week 4 days ago
  Localitatea Flămânzi din judeţul Botoşani, a fost declarată oraş în anul 2004. Este situată în partea de sud a judeţului, pe drumul european E58, Botoșani-Hârlău. Flămânzi este considerat locul de pornire a Răscoalei de la 1907. Din actele vremii reiese că la 1907 în judeţele Botoşani şi Dorohoi în particular a fost o revoltă generală la care au participat ţărani (la sate), dar şi muncitori, orăşeni sau soldaţi (în oraşe cum ar fi Botoşaniul). La şcoală ne-au învăţat şi încă se învaţă că Răscoala de la 1907 a fost una eminamente ţărănească, prin care truditorii pământului exploataţi de arendaşi şi-au cerut drepturile cu furcile şi topoarele.
 • 1 week 6 days ago
  Când îți vorbesc de suveranitate mă faci naționalist!  Când îți vorbesc de națiune mă faci legionar!  Când îți vorbesc de unire mă faci putinist!  Când îți vorbesc de tradiții mă faci învechit!  Când îți vorbesc de credință mă faci îndoctrinat retrograd!  Când îți vorbesc de biserică mă faci pupător de moaște! Când îți vorbesc de familie mă faci fanatic religios! Când îți vorbesc de Eminescu, Noica, Eliade mă faci antisemit!  Când îți vorbesc de resurse, păduri și pământ mă faci comunist!  Când îți vorbesc de normalitate, mă faci incorect politic! Cine ești TU și pe cine reprezinți de mă acuzi pe MINE că sunt... român?
 • 2 weeks ago
  Vine timpul, şi nu e departe, povestea stareţul, când foarte multe biserici şi mănăstiri se vor deschide în slujba Domnului şi se vor repara, le vor reface nu numai pe dinăuntru ci şi pe dinafară. Vor auri şi acoperişurile atât ale bisericilor, cât şi ale clopotniţelor, dar preoţimea nu va lucra la sufletul credinciosului ci numai la cărămizile lui Faraon. Preotul nu va mai face şi misiune. Când vor termina lucrările nu se vor putea bucura de slujbe duhovniceşti în ele că va veni vremea împărăţiei lui antihrist şi el va fi pus împărat. Rugaţi-vă ca Bunul Dumnezeu să mai lungească acest timp ca să ne putem întări în credinţă, căci vremuri groaznice ne aşteaptă.
 • 2 weeks ago
 • 2 weeks ago
  Sfântul Paisie Aghioritul: A găndi ortodox este ușor, însă a trăi ortodox cere osteneală  
 • 2 weeks 1 day ago
  Părintele Paisie: Noi oamenii dăm examene în aceşti ani grei, ca să se vadă ce face fiecare. Dar văd multă nepăsare. Nu vor să audă că se va face a Doua Venire, ca să nu se mâhmească şi să poată petrece… Ai înţeles ce se întâmplă ? Acesta este motivul… Să nu audă ceva… Mai demult, când auzeau, de pildă: ”Va trece o cometă”, îndată oamenii se cutremurau şi-şi spuneau: „Se poate să murim. Aşadar să ne pregătim, să ne spovedim, să facem vreo faptă bună”. Şi începeau să facă ceva, se pregăteau… S-au când auzeau: „Va fi război”, se pregăteau…
 • 2 weeks 1 day ago
  CU MARE DURERE AM CONSTATAT CĂ NU EXISTĂ O CRIZĂ MAI MARE,DECĂT DEPĂRTAREA PREOȚILOR DE TURMĂ. (Arhimandrit Iustin Părvu) Prin simpla participare la întruniri ecumenice se pierde Harul Lui Dumnezeu. (Sf Serafim Rose) Întrucât Adevărul este unul singur şi Biserica e tot una singură. Nu există mai multe Biserici! (Starețul Efrem) Există doar o singură Biserică a Lui Hristos, Apostolească si Sobornicească, nu mai multe;nici măcar două, iar celelelalte sunt sinagogi ale celui viclean şi sinod al răzvrătiților.(Sf Fotie cel Mare ). Nicăieri nu e atăt de rău ca în erezie. Nicio credință falsă sa nu primiți, chiar de ar fi venită sub forma dragostei.(Sf Ioan Gură de Aur).
 • 2 weeks 1 day ago
  ATENȚIE! CITIȚI SĂ ÎNȚELEGEȚI SPRE CE PERICOL SE ÎNDREAPTĂ OMENIREA, FĂRĂ CA EA SĂ REALIZEZE. lisus Hristos: „Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu. Cel ce nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. „Ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?" ASCULTĂ-MĂ CU ATENŢIE! Nu te grăbi să arunci această broşură: nu o citi în grabă sau cu superficialitate, căci diavolul care lucrează puternic prin gânduri va face tot posibilul să nu iei în seamă această mică broșură.
 • 2 weeks 1 day ago
  Există trei categorii de posibili oponenți ai deshumării trupului celui ce a fost numit „duhovnicul neamului”:
 • 2 weeks 1 day ago
  De ce au căzut creştinii în vrăjitorii
 • 2 weeks 1 day ago
  Profitând de psihoza cu Coronavirusul din China, sistemul își pregătește terenul și în România, precum în alte părți, pentru a introduce vaccinarea obligatorie. Impunerea și acceptarea unui astfel de abuz avea nevoie de contextul unei psihoze globale menită să îi sperie pe cei slabi de înger. De acum încolo orice este posibil! Înainte de a merge mai departe, este important să subliniez că acest articol nu este împotriva vaccinării, a acelor vaccinuri cu adevărat necesare, ci împotriva abuzului, a numărului tot mai mare de vaccinuri pe care corporațiile farmaceutice și agenții lor din mass-media și politică vor să ni le bage pe gât.
 • 2 weeks 2 days ago
  În tradiția românească există credința că fătul, în perioada sarcinii, poate să comunice cu mama și că aceasta poate trezi anumite calități în copil dacă interacționează cu el într-un anumit fel. Mama mea, de exemplu, mi-a relatat la un moment dat că, atunci când era însărcinată cu mine, îmi cânta, făcea calcule aritmetice pentru mine sau îmi povestea diverse lucruri. Totul cu convingerea că aceste activități vor  contribui la dezvoltarea mea, într-o vreme în care știința nu vorbea despre o astfel de posibilitate.
 • 2 weeks 2 days ago
  Doamne Iisuse Hristoase fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi!  
 • 2 weeks 2 days ago
  Să ne oprim măcar pentru câteva clipe şi să rostim o rugăciune pentru cei suferinzi, dar şi pentru cei ce luptă alături de ei împotriva acestei boli necruțătoare. Domnul să-i ocrotească şi să-i ajute! Domnul să vă răsplătească cu binecuvântări cereşti.
 • 2 weeks 2 days ago
  Toată lumea, strânsă în pumnul globalizării vede un singur holocaust în istoria omenirii, acela al evreilor. NU neagă nimeni suferinţa fraţilor evrei, nicicând. Dar oare cu ce este mai prejos, holocaustul împotriva neamului românesc, decât al altei seminţii? Cu ce sunt mai prejos românii ucişi la Ip, la Trăznea, la Moisei, în Siberia, la Fântâna Albă şi în temniţele comuniste decât morţii altor neamuri?
 • 2 weeks 2 days ago
  „Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu.” Iată ce fel de coexistenţă a Bisericii şi statului a fost stabilită şi prescrisă de Atotştiutorul Domnul nostru şi Mântuitorul Hristos (Matei 22, 21). De aceea ea rămâne în veci obligatorie şi nestrămutată pentru Biserică. Cezarului – moneda, banii, cu efigia cezarului. Lui Dumnezeu? – şi sufletul şi trupul: căci pe trup şi în suflet este întipărit chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu se află şi pe trup şi în trup, pentru că trupul trăieşte prin sufletul asemănător lui Dumnezeu.

Personalități ale Ortodoxiei Românești

Data nașterii:
Locul nașterii: Sîngerei, Bălți
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: localitatea Aninoasa, din județul Argeș
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: Comuna Dobroteşti, jud. Teleorman
Data adormirii:

Biblioteca - Cărți Creștin Ortodoxe

Despre semnele sfârșitului
Anonim
Editura CHRISTIANA - S.O.S Medical - Teologia sexualităţii
DR. GENOVEVA TUDOR / RĂZVAN CODRESCU