ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Abecedarul credinței

În acestă rubrică veți găsi răspunsuri la cele mai întâlnite întrebări legate de credință, noțiunile elementare despre ortodoxie, aspecte practice din viața bisericii etc.

Această rubrică poate fi de folos pentru creștinilor începători în ale credinței care vor să știe mai limpede și mai multe despre credința ortodoxă. Lămurind multe aspecte ale credinței, aceste cuvinte își confirmă utilitatea.

Multe dintre lămuriri sunt scrise ca un catehism, cu întrebări și răspunsuri. Răspunsurile sunt foarte pe scurt și nu folosesc citate din PSB (părinți și scriitori bisericești) sau din Biblie.

Unele ,,îndrumări” sunt preluate de pe net, din cărți/reviste sau chiar din unele biserici și mănăstiri vizitate, fără a se mai ști de unde au fost acestea culese.


Această rubrică este îngrijită de Dra. Prof. Livia Teodorescu

❤️ Povestiri din Muntele Athos - Maica Domnului și legătura ei cu cămașa lui Iisus, care este pomenită și în Evanghelie

- Posted in Abecedarul credinței by

Haina Mântuitorului, era o singura cămașă necusută, adică lucrata dintr-o singura bucata de pânză.

enter image description here

Știați despre cămașa, în care era îmbrăcat Iisus, când a fost răstignit și s-a tras la sorti pentru ea la poalele Sfintei Cruci ... ?!?

Ea a fost țesută de însuși mâinile Maicii Domnului dintr-o bucată sau cămașă necusută, dintr-o singură bucată, care și închipuie unitatea Bisericii și a mântuirii aduse în dar oamenilor.

Se spune ca: ...

Era seară târzie și Sfânta Maria privea îngândurată frumoasa cămașă terminată.

Oare voi mai țese altă cămașă Fiului meu? ... gândea Sfânta Maria ...

Iisus s-a apropiat pe neobservate de mama Lui și privirea minunată a ochilor Săi Dumnezeiești au căzut pe cămașă iar inima Lui Sfântă a început să bată cu putere parcă prevestea ceva.

Cămașa aceasta va fi înroșită cu Sângele Meu de Răscumpărător, și la poalele Crucii, călăii Mei vor trage sorți pentru ea, gândea în sinea Sa Iisus...

Profetia este aceasta:

Împărțit-au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți." (Psalm 21,20) iar Sfântul Evanghelist Matei vorbește foarte clar despre împlinirea acestei profeții.

"Iar după ce L-au răstignit, au împărțit hainele Lui, aruncând sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: Împărțit-au hainele Mele între ei, iar pentru cămașa Mea au aruncat sorți." (Matei 27, 35)

Dar nu Și-a descoperit aceste gânduri mamei Sale. Maria s-a întors cutremurată, văzându-L pe Iisus la spatele ei.

Ea Îl îmbrățișă si lăsându-și capul pe pieptul Lui începu să plângă încetișor.

El sărută fruntea Sfintei Sale Mame.

"Iată roaba Domnului, Fie mie după cuvântul Tău, zise Fecioara cu deplina resemnare."

Sfânta Elena, este cea care a descoperit-o, aprinsă de dumnezeiasca râvnă, merge la Locurile Sfinte spre a găsi Crucea lui Hristos. Minunat a rânduit Domnul pentru a se găsi Crucea. Însă, mai minunat lucru este ca nu s-a găsit doar Crucea, ci încă multe alte Sfinte Moaște si Obiecte Sfinte. Ea este cea care a găsit și cămașa lui Hristos, veșmânt sfânt pe care l-a dăruit mai apoi orașului ei natal, Trier (Germania de azi).

Din viața Maicii Domnului

Cămașa lui Iisus

Se povestește într-o carte veche a bisericii, cum că Sfânta Fecioară Maria a făcut Fiului său Iisus, o cămașă foarte frumoasă dintr-o bucată, cum era obiceiul să poarte oamenii la nuntă.

Și Pruncul Iisus fiind îmbrăcat cu acea cămașă, Îi ședea foarte bine, căci nu era nici largă, nici strâmtă, nici nu se învechea, nici nu se rupea și lucru de mirare era că pe măsură ce creștea Pruncul Iisus, creștea și cămașa împreună cu El, până a ajuns la timpul Răstignirii. În acea vreme, când L-au răstignit pe Cruce, soldații au aruncat la sorți care să câștige cămașa Lui.

Fecioara Maria a povestit sfintelor femei multe minuni pe care le-a făcut Iisus pe când era copil. Ea a spus cum Pruncul a mers în picioare de prima dată, neținându-se de nimic, și a început a vorbi fără vreo împiedicare de prima dată.

Odată, sfătuindu-L Fecioara să Se joace cu alți copii, Iisus a ascultat-o și S-a dus și El între copii, arătându-le niște jocuri minunate, căci toți Îl iubeau și L-au ales de Împărat. Așternând o haină lungă sub un pom, L-au pus pe Iisus să șadă pe dânsa și mergeau copiii pe rând de i se închinau și ziceau: „Acesta este Împăratul nostru și Sfântul nostru!”

Într-o altă zi, jucându-Se cu mai mulți copii, unul a căzut și și-a rupt piciorul. Iisus văzându-l a alergat la el, i S-a făcut milă, l-a luat de mână și i-a zis: „Scoală-te și fii sănătos și hai să ne jucăm cu toții!” Iar copilul s-a sculat îndată sănătos. Oamenii care au văzut, s-au mirat și au zis: „Cu adevărat Acesta este Fiul lui Dumnezeu!”

✝️ Rugăciunile pe care trebuie să le ştie pe dinafară orice creştin ortodox

- Posted in Abecedarul credinței by

icoana - Iisus Hristos Pantocrator

Întîi să iei seama să faci crucea dreaptă simţind când atingi cele trei degete la frunte, la pântece sub piept, la umărul drept şi la umărul stâng, aplecându-te cu mâna până la pământ:

 1. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin. Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă ţie.

 2. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşuieşte întru noi, şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea, şi mântuieşte Bunule sufletele noastre.

 3. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui, şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 4. Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează, şi vindecă neputinţele noastre pentru numele Tău. Doame miluieşte. (de trei ori) Slavă Tatălui, şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 5. Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ, pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin. Doame miluieşte. (de douăsprezece ori)

 6. Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem, la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem, la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

PSALMUL 50

Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta, Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea, Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte, Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea, Ţie unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale, şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit, şi în păcate m-a născut maica mea, Că iată adevărul ai iubit: cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu Isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite, Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele ştergele, Inimă curată zideşte întru mine Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de sângiuiri Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptătii, prinosul şi arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

 1. CREZUL

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Şi întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, cel de o Fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt, şi din Maria Fecioara, şi s-a făcut om. Şi s-a răstignit pentru noi, în vremea lui Pilat din Pont, şi a pătimit şi s-a îngropat şi a înviat a treia zi după scripturi. Şi s-a înălţat la ceruri, şi şade de-a drepta Tatălui. Şi iarăşi va să vie cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul, de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede. Cela ce împreună cu Tatăl şi Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Într-una Sfântă, sobornicească şi Apostolească biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor, Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie; Amin.

 1. Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 2. SLAVOSLOVIA

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, întru oameni bună voire. Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie slăvimu-Te, Mulţumim Ţie pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate ceresc Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne Fiule Unule născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfânt, Tu eşti unul Domnul Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.   În toate zilele bune te voi cânta şi voi lăuda numele Tău în veac, şi în veacul veacului.   Doamne scăpare te-ai făcut nouă, în neam şi în neam, eu am zis: Doamne miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie, Doamne către Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.   Învredniceşte-ne Doamne în ziua această fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat şi prea slăvit este numele Tău în veci. Amin.   Fie Doamne mila Ta spre noi, precum şi noi am nădăjduit întru Tine.   Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat Doamne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale.   Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.   Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Însemnare

Aceste rugăciuni să le zicem rar şi cu multă atenţie (luare aminte).

Trebuie să le zică fiecare creştin dimineaţa la sculare şi seara la culcare şi în timpul zilei şi al nopţii, cât mai des posibil.

La fel să zică şi rugăciunea aceasta:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul.

Sărbătorile religioase ale lunii mai

- Posted in Abecedarul credinței by

În fiecare zi sunt sărbătoriți câțiva sfinți însă doar câțiva sunt mai cunoscuți.

În continuare sunt amintiți sfinți nu prea cunoscuți dar ale căror nume sunt purtate de mulți credincioși.

De aceea este bine să cunoaștem data de prăznuire.

 • 1 mai Sf. Prooroc Ieremia (Armindeni)
 • 3 ma Sf. Cuv. Irodion de la Lainici (sfânt roman)
 • 4 mai Sf. Mare Muceniță Irina (este cea care a fost Sf. Împărăteasa Irina, împărăteasa care a convocat Sinodul al VII-lea Ecumenic);
 • 5 mai Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou;
 • 9 mai Sf. Mc. Cristofor, ocrotitorul celor care călătoresc
 • 10 mai Sf. Ap.Simon Zilotul, cel care a fost mirele din Cana Galileii și care are o părticică din moaștele sale la Biserica Podeanu din București
 • 12 mai Sf.Mc. Ioan Valahul (sfânt român)
 • 21 mai Sf. Împărați Constantin și Elena
 • 25 mai Înălțarea Domnului (Ispas). Ziua Eroilor.

La sfinți ziua de prăznuire (sărbătorire) a lor este ziua în care au murit, asta nu pentru că noi, creștinii, ne bucurăm la moartea cuiva ci pentru că ziua morții unei persoane care a fost trecută în rândul sfinților este ziua nașterii (trecerii în rândul sfinților) ca sfânt.

Citește și: Despre Sfinții din Calendarul Creștin Ortodox

Din minunile copilăriei Domnului nostru Iisus Hristos

- Posted in Abecedarul credinței by

Maica Domnului cu pruncul Iisus în costum național

Se povestește într-o carte veche a bisericii, cum că Sfânta Fecioară Maria a făcut Fiului său Iisus, o cămașă foarte frumoasă, cum era obiceiul să poarte oamenii la nuntă. Și Pruncul Iisus fiind îmbrăcat cu acea cămașă, Îi ședea foarte bine, căci nu era nici largă, nici strâmtă, nici nu se învechea, nici nu se rupea și lucru de mirare era că pe măsură ce creștea Pruncul Iisus, creștea și cămașa împreună, până a ajuns la timpul Răstignirii. În acea vreme, când L-au răstignit pe Cruce, soldații au aruncat sorți ca să câștige cămașa Lui, și au câștigat tocmai această cămașă făcută de Sfânta Fecioară Maria de când era El Prunc. Fecioara Maria a povestit sfintelor femei multe minuni pe care le-a făcut Iisus pe când era copil. Ea a spus cum Pruncul a mers în picioare de prima dată, neținându-se de nimic, și a început a vorbi fără vreo împiedicare de prima dată.

Odată, sfătuindu-L Fecioara să Se joace cu alți copii, Iisus a ascultat-o și S-a dus și El între copii, arătându-le niște jocuri minunate, căci toți Îl iubeau și L-au ales de Împărat. Așternând o haină lungă sub un pom, L-au pus pe Iisus să șadă pe dânsa și mergeau copiii pe rând de i se închinau și ziceau: „Acesta este Împăratul nostru și Sfântul nostru !” Într-o zi, jucându-Se cu mai mulți copii, unul a căzut și și-a rupt piciorul. Iisus văzându-l a alergat la el, i S-a făcut milă, l-a luat de mână și i-a zis: „Scoală-te și fii sănătos și hai să ne jucăm cu toții !” Iar copilul s-a sculat îndată sănătos. Oamenii care au văzut, s-au mirat și au zis: „Cu adevărat Acesta este Fiul lui Dumnezeu !”

Era în Nazaret un profesor, și întâlnindu-se într-o zi cu Iosif îi zise să-L lase pe Iisus la școală ca să învețe a scrie și a citi și El. „Am auzit că Pruncul este foarte deștept, dar trebuie să învețe și legea noastră.” Iosif a răspuns: „Da, să întreb și eu pe Maria, Maica Sa, să vedem ce zice și ea.” Întrebând Iosif pe Sfânta Fecioară Maria, Fecioara a rugat pe Iisus să meargă la școală, și Iisus S-a dus. Profesorul i-a dat o carte în mână și poftea să-L învețe, dar Iisus știa mai bine decât profesorul. Atunci profesorul arătându-i litera A, L-a întrebat dacă cunoaște această literă. Copilul Iisus i-a răspuns: „Vă rog, de iertare, să-mi spuneți dvs. mai întâi ce semnifică această literă A ?” Profesorul a stat mult pe gânduri, nedumerit, tăcând… și s-a tot uitat la Iisus. Deci Iisus văzându-l tăcând fără răspuns îi zise: „Această slovă A este începutul a tot binele, adică Acela care este în vecii vecilor, Acesta este Sfântul din ceruri care Mă adeverește pe Mine Profesor, Dascăl Adevărat.” Și L-a întrebat pe Iisus: „Dar cine ești Tu, ești oare înger, ești cumva Iisus, Fiul lui Dumnezeu ? Tu ești un profesor mai bun decât mine, mai învățat. Du-Te acasă și fii liniștit, copilule bun, căci eu nu știu ce să Te mai întreb.” Și așa a venit Iisus acasă, povestind cu bucurie Maicii Sale cele întâmplate.

Sărbătorile religioase ale lunii aprilie

- Posted in Abecedarul credinței by

În fiecare zi sunt trecuți în calendarul bisericesc câțiva sfinți însă nu toți se bucură de o cinstire deosebită pentru că nu se cunosc foarte multe lucruri despre ei.

Aici sunt amintiți doar sfinți și sărbători cunoscuți/cunoscute, sfinți care au avut un rol important în Istoria Bisericii sau sfinți mai puțin cunoscuți însă care sunt onomastici pentru unii.

Este bine să știm când sunt prăznuiți (sărbătoriți) pentru a nu uita să le spunem ,,La mulți ani” cunoștințelor noastre care poartă aceste nume.

 • 1 aprilie Sf. Cuv. Maria Egipteanca
 • 8 aprilie Sâmbăta lui Lazăr (în 2023)
 • 9 aprilie Floriile = Intrarea Domnului în Ierusalim(în 2023)
 • 10-15 aprilie Săptămâna Mare (de dinainte de Sf. Paști, în 2023)
 • 11 aprilie Sf. Calinic de la Cernica (sfânt român)
 • 12 aprilie Sf. Sava de la Buzău (Sava Gotul) (sfânt român)
 • 14 aprilie Sf. Pahomie de la Gledin (sfânt român)
 • 16,17,18 aprilie Sf. PAȘTI sau Învierea Domnului (în 2023)
 • 20 aprilie Sf. Teotim al Tomisului (sfânt român)
 • 21 aprilie Izvorul Tămăduirii (în 2023), Sf. Mc. Alexandra împărăteasa
 • 23 aprilie Sf. Mare Mc. Gheorghe
 • 24 aprilie Sf. Ier. Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, episcopii Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sf. Cuv. Elisabeta;
 • 25 aprilie Sf. Vasile de la Poiana Mărului ( sfânt român)
 • 26 aprilie Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă)(sfinți români)
 • 28 aprilie Sf. Mc. Maxim, Cvintilian, Dadas (sfinți români)
 • 30 aprilie Duminica Mironosițelor, sărbătoare cu data variabilă (a 3-a duminică după Paști). Este ZIUA FEMEII CREȘTINE (ZIUA MAMEI CREȘTINE a fost de Bunavestire, pe 25 martie)

La sfinți ziua de prăznuire (sărbătorire) a lor este ziua în care au murit, asta nu pentru că noi, creștinii, ne bucurăm la moartea cuiva ci pentru că ziua morții unei persoane care a fost trecută în rândul sfinților este ziua nașterii (trecerii în rândul sfinților) ca sfânt.

Citește și: Despre Sfinții din Calendarul Creștin Ortodox

Știați că? (I)

- Posted in Abecedarul credinței by

Ca semn văzut al credinței lor oamenii s-au folost și se folosesc de simboluri religioase.

Cel mai întâlnit însemn religios este semnul crucii – simbol al apartenenței la credința creștină. Crucea poate fi întâlntă sub diferte forme:

Cel mai întâlnit însemn religios este semnul crucii

Aici nu sunt enumerate decât câteva variante de cruci; sunt mult mai multe!

Creștinii timpurii (din perioada persecuțiilor) se recunoșteau desenând pe pământ un pește:

PEȘTE

Unele cărți religioase care au fost tipărite la episcopii/mitropolii/patriarhii conțin pe prima pagină monograma lui Hristos sau hrismoniul:

Monograma Hristos

Acest semn este o garanție a faptului că acea carte are girul Bisericii.

Generalități despre POST

- Posted in Abecedarul credinței by

POST însemnă ABȚINERE.

Abținere de la orice lucru sau fapt care ne face plăcere.

Această ,,abținere” se face numai din rațiuni religioase, conșietizând că această ,,abținere” se face numai cu gândul către Dumnezeu.

Majoritatea oamenilor spun că postul se rezumă la ,,a nu consuma mâncăruri de dulce”.

ACEASTA ESTE NUMAI O PARTE A POSTULUI !

Există un post al trupului, de mâncare, recomandat a fi ținut numai de unii (excepție făcând femeile însărcinate, copiii și bolnavii) dar și un post al sufletului (să nu minți, să nu bârfești, să nu te cerți, etc) de care nu este scutit nimeni.

După lungime, posturile sunt:

 • posturi de o zi: miercuri și vineri;
 • posturi de mai multe zile. Într-un an sunt 4 posturi lungi, de mai multe zile:
  1. Postul Paştelui durează 7 săptămâni. Este cel mai lung și mai aspru post. Prima săptamână a Postului se numește ,,Săptămâna brânzei” pentru că este o săptămână în care este permis consumul de brânzeturi și derivate din lapte. De asemeni, este îngăduit și consumul de ouă. Este o săptămână de tranziție între săptămânile în care se poate consuma orice aliment și săptămânile de post care preced Paștele.
  2. Postul Crăciunului durează 40 zile. Deși lung, este un post mai ușor.
  3. Postul Sfintei Maria Mare sau al Adormirii Maicii Domnului durează 2 săptămâni, de la 1 august până în preziua sărbătorii (15 august).
  4. Postul Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel - are o durată variabilă în funcție de data Rusaliilor din acel an.

După asprime sau duritate, postul poate fi de mai multe feluri:

 • ajunare desăvârşită, când nu mâncăm şi nu bem nimic o zi întreagă;
 • postul aspru sau uscat, când mâncăm numai spre seară mâncăruri uscate (pâine şi apă, fructe uscate, seminţe etc);
 • postul obişnuit sau comun, când mâncăm la orele obişnuite, dar numai “mâncăruri de post”, adică ne înfrânăm de la “mâncărurile de dulce” (carne, brânză, unt, lapte, ouă, vin);
 • postul uşor (dezlegarea), când se dezleagă la vin, peşte, icre şi untdelemn (ulei).

În perioada postului trebuie să ne rugăm mai mult, să îi ajutăm mai mult pe cei de lângă noi, să ocolim cât putem păcatele. Toate acestea trebuie făcute din inimă, nu cu forţa sau de ochii lumii.

 • Postul nu este dietă nici regim
 • Postul se deosebește de dietă și de regim prin aceea că este însoțit de rugăciune și de fapte bune.

IMPORTANT: Nu trebuie să confundăm măncărurile dulci cu cele de dulce!

Doamna Post - o tradiţie ortodoxă din Grecia

- Posted in Abecedarul credinței by

Doamna Post - reprezintă o tradiţie ortodoxă din Grecia care s-a răspândit şi în celelalte ţări ortodoxe.

Ea este, de fapt, calendarul Postului Mare (Postul Paștelui).

Înainte oamenii nu aveau la dispoziţie mijloacele de măsurare a timpului pe care le avem noi. Nu aveau un calendar care să măsoare zilele de aceea a fost creat un măsurător special pentru durata Postului Mare. Pe o hârtie a fost desenată o femeie, Doamna Post. Există zone în care Doamna Post este reprezentată de o figurină pe care gospodinele o realizează din făină şi apă, apoi coaptă în cuptor.

Postul Mare are 7 săptămâni; Doamna Post are 7 picioare fiecare reprezentând o săptămână din Marele Post. În fiecare săptămână (de obicei sâmbăta) i se taie cu o linie câte un picior sau (dacă se folosește un desen) sau se îndepărtează (se rupe) unul (dacă se folosește o figurină), ultimul picior fiindu-i tăiat/rupt în Sâmbăta Mare (de dinaintea Paștelui).

Sărbătorile religioase ale lunii martie

- Posted in Abecedarul credinței by

În fiecare zi sunt trecuți în calendarul bisericesc câțiva sfinți însă nu toți se bucură de o cinstire deosebită pentru că nu se cunosc foarte multe lucruri despre ei.

Aici sunt amintiți doar sfinți și sărbători foarte cunoscuți/cunoscute, sfinți care au avut un rol important în Istoria Bisericii sau sfinți mai puțin cunoscuți însă care sunt onomastici pentru unii.

Este bine să știm când sunt prăznuiți (sărbătoriți) pentru a nu uita să le spunem ,,La mulți ani” cunoștințelor noastre care poartă aceste nume.

 • 1 martie Sf. Cuv. Mc.Evdochia = Începutul primăverii
 • 9 martie Sf. 40 Mucenici din Sevastia
 • 16 martie Sf. Mc. Sabin
 • 17 martie Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu
 • 19 martie Sf. Mc. Daria, Sf. Mc. Marian
 • 25 martie Bunavestire
 • 26 martie Sf. Mc. Montanus preotul și soția sa, Maxima
 • 30 martie Sf. Cuv. Ioan Scărarul

La sfinți ziua de prăznuire (sărbătorire) a lor este ziua în care au murit, asta nu pentru că noi, creștinii ne bucurăm la moartea cuiva ci pentru că ziua morții unei persoane care a fost trecută în rândul sfinților este ziua nașterii (trecerii în rândul sfinților) ca sfânt.

Citește și: Despre Sfinții din Calendarul Creștin Ortodox

Olga Greceanu: Mărțișorul care se dăruiește la 1 martie are la origine un substrat religios

- Posted in Abecedarul credinței by

Olga Greceanu, “Mărturie în cuvânt și chip. Vocabular al credinței și vieții spirituale”

Hristos este primăvara sufletelor noastre

Mic dicționar de cuvinte uzuale pentru creștini

- Posted in Abecedarul credinței by

Cuvintele explicate sunt abordate numai din perspectiva teologică ignorându-se sensurile care nu au legătură cu religia.

Date importante din Istoria Bisericii Ortodoxe Române

- Posted in Abecedarul credinței by
 • Sec. I = epoca apostolică - propovăduirea în Dobrogea de către Sf. Ap. Andrei, a ucenicilor lui și a Sf. Ap. Filip a ideilor creștine.
 • Sec. III-IV - s-au organizat centre episcopale în marile cetăți dunărene. Din acea perioadă sunt primii martiri creștini din Dacia.
 • În 1359 toate formațiunile bisericești de la nordul Dunării (din Țara Românească) se unesc și formează Mitropolia Țării Românești sau a Ungrovlahiei. Reședința este la Curtea de Argeș iar primul mitropolit este Iachint de Vicina.
 • În 1401 este recunoscută de către Patriarhia Ecumenică Mitropolia Moldovei. Primul mitropolit este Iosif Mușat. Nu se cunoaște înființarea primei episcopii/mitropolii în Transilvania; se cunoaște numele primului arhiepiscop: Ghelasie (1377).
 • 1642 - Sinodul de la Iași în care Petru Movilă a făcut cunoscută Mărturisirea sa de credință.
 • 1698-1701 - unirea unei părți a ortodocșilor din Transilvania cu Biserica Romei (cu romano-catolicii) și constituirea Bisericii Române Unite cu Roma (Biserica Greco-Catolică).
 • 1885 - Biserica din România devine Autocefală.
 • 1925 - BOR (Biserica Ortodoxă Română) este ridicată la rang de Patriarhie. De când BOR a devenit patriarhie, a avut (are) 6 patriarhi:

  • Miron Cristea (1925 – 1939)
  • Nicodim Munteanu (1939 – 1948)
  • Justinian Marina (1948 – 1977)
  • Justin Moisescu (1977 – 1986)
  • Teoctist Arăpașu (1986 – 2007)
  • Daniel Ciobotea (2007 - prezent)

  • Din 1961 BOR este membră în Consiliul Ecumenic al Bisericilor. De asemeni, este membră și a Conferinței Bisericilor Europene.

  • În prezent BOR este considerată a doua mare Biserică ortodoxă din lume.

IMPORTANT:

 • BOR (Biserica Ortodoxă Română) este condusă de Sfântul Sinod. Din Sf. Sinod fac parte:
 • Patriarhul României
 • Mitropoliții României (al Munteniei și Dobrogei, al Moldovei, al Olteniei, al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, al Ardealului, al Banatului) și ai Diasporei (al Basarabiei, al Europei Occidentale și Meridionale, al Germaniei, Europei Centrale și de Nord).
 • Toți arhiepiscopii, episcopii, episcopii vicari, arhiereii vicari.
 • Sinodul a luat ființă în 1925 ca Sinod Patriarhal.
 • Sinodul ia hotărâri dogmatice, canonice și bisericești de orice natură, nu patriarhul!
 • Întâistătătorul BOR este Patriarhul României, Prea Fericitul Daniel, care face parte din Sf. Sinod.

Câteva date importante din Istoria Bisericească Universală

- Posted in Abecedarul credinței by
 • Anul 33 dHr - Pogorârea Duhului Sfânt = Cincizecimea (la 50 de zile după Învierea lui Hristos) = Rusaliile = Întemeierea Bisericii creștine
 • Persecuțiile împotriva creștinilor inițiate de împărații romani (aprox. sec. I-IV)
 • Ian. 313 - Edictul (decretul) de la Milan prin care împăratul Constantin cel Mare acordă libertate creștinismului
 • 325 - Sinodul I ecumenic (Sinoadele mai sunt numite Concilii; ecumenic = din toată lumea) în care a fost condamnată învățătura lui Arie împotriva lui Iisus Hristos; a fost alcătuită prima parte a Crezului, a fost formulată Regula stabilirii datei Paștelui etc.
 • Sinodul II ecumenic - condamnarea ereziei (învățăturii greșite) a pnevmatomahilor (a luptătorilor împotriva Duhului Sfânt), formularea părții a doua a Crezului, etc.
 • 431 - Sinodul III ecumenic = condamnarea ereziei lui Nestorie.
 • 451 - Sinodul IV ecumenic = condamnarea ereziei monofizite. S-a produs prima schismă (ruptură) în Biserica creștină; unii au îmbrățișat ideile monofizite și au format Bisericile calcedoniene unii nu (Biserici necalcedoniene). (Pentru că Sinodul s-a ținut în orașul Calcedon, adjectivul ,,calcedonian” se referă la ceva care a apărut ca urmare a acelui Sinod)
 • 553 - Sinodul V ecumenic = condamnarea unor scrieri greșite ale unor teologi (de ex. Origen)
 • 681 - Sinodul VI ecumenic
 • 787 - Sinodul VII ecumenic = condamnarea ereziei iconoclaste (împotriva cinstirii icoanelor)
 • 843 - Duminica Ortodoxiei, instituită din timpul domniei împărătesei Teodora a Bizanțului, sărbătorită acum în prima Duminică a Postului Paștelui, celebrează victoria dreptei credințe asupra iconoclasmului, adică restabilirea venerării icoanelor în Biserică.
 • 1054 - Schisma cea Mare = împărțirea în două a Bisericii creștine, în ramura de Răsărit (Biserica Ortodoxă) și în ramura de Apus (Biserica Romano-Catolică sau Catolică). Cele două părți ale Bisericii au rostit anatema (excluderea din sânul Bisericii ) uneia către cealaltă.
 • Prima jumătate a sec. al XVI-lea - apariția Bisericilor Protestante (sau a Bisericilor Reformei) din Biserica Romano-Catolică: lutheranismul, zwinglianismul și calvinismul
 • 1534 - apariția Bisericii anglicane prin desprinderea unor credincioși din Anglia de Biserica Romano-Catolică
 • 1542-1563 - Contrareforma
 • 1581 - îndreptarea Calendarului de către papa Grigorie al XIII-lea. Este cel mai folosit calendar. Țările au început să folosească pe rând acest calendar. Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul gregorian în 1919 substituindu-l pe cel iulian, pe ,,stil vechi”.
 • 1965 - simultan Patriarhul Atenagora (patriarhul ecumenic, al tuturor ortodocșilor) și Papa Paul al VI-lea (conducătorul tuturor catolicilor) au ridicat anatema din 1054. Cele două biserici (ortodoxă și romano-catolică) s-au împăcat dar nu s-au unit.

Prima săptămînă a Postului Mare este o săptămînă de post aspru, adică doar cu pîine și apă sau legume nefierte. Unii nu mănîncă deloc pînă sîmbătă.

- Posted in Abecedarul credinței by

Prima săptămînă a Postului Mare este o săptămînă de post aspru, adică doar cu pîine și apă sau legume nefierte. Unii nu mănîncă deloc pînă sîmbătă.

Cu toate acestea, miercuri este prima zi cu dezlegare la vin, fără a se dezlega la ulei și fiertură, vinul fiind considerat mai jos pe scara postului, decît fiertura și uleiul.

Acest pogorămînt este logic, de vreme ce miercuri și vineri se slujește Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la care se folosește și vinul. Spunem corect "și vinul", deoarece Darurile fiind sfințite anterior, acum doar se umezesc cu vin asupra caruia nu se fac rugăciunile de prefacere.

Prin urmare, cei care se împărtășesc astăzi, au dezlegare la vin. Tipicul pune și o limită de "pînă la 3 litre", adică nu mai mult de trei pahare.

Dezlegarea nu înseamnă obligativitatea de a bea vin, ci doar libertatea de a acționa după conștiință, căci postirea de nevoie nu mai este un post bineplăcut, ci înfometare.

Mîine, joi, Tipicul face prima dezlegare la fiertură de boboase, iar sîmbătă și duminică la ulei.

Post bineplăcut lui Dumnezeu celor care hotărăsc să se "întărească" (vorba bătrînilor noștri) azi cu puțin vin, dar și celor care se abțin!

Sărbătorile religioase ale lunii februarie

- Posted in Abecedarul credinței by

În fiecare zi sunt trecuți în calendarul bisericesc câțiva sfinți însă nu toți se bucură de o cinstire deosebită pentru că nu se cunosc foarte multe lucruri despre ei.

Aici sunt amintiți doar sfinți și sărbători foarte cunoscuți/cunoscute, sfinți care au avut un rol important în Istoria Bisericii sau sfinți mai puțin cunoscuți însă care sunt onomastici pentru unii.

Este bine să știm când sunt prăznuiți (sărbătoriți) pentru a nu uita să le spunem ,,La mulți ani” cunoștințelor noastre care poartă aceste nume.

 • 2 febr. Întâmpinarea Domnului
 • 3 febr. Dreptul Simeon, Proorocița Ana
 • 6 febr. Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
 • 8 febr. Sf. Mc. Teodor Stratilat
 • 10 febr. Sf. Mare Mc. Haralambie, Sf. Mc. Valentina
 • 11 febr. Sf. Împ. Teodora
 • 17 febr. Sf. Mare Mc. Teodor Tiron
 • 28 febr. Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman din Dobrogea

La sfinți ziua de prăznuire (sărbătorire) a lor este ziua în care au murit, asta nu pentru că noi, creștinii ne bucurăm la moartea cuiva ci pentru că ziua morții unei persoane care a fost trecută în rândul sfinților este ziua nașterii (trecerii în rândul sfinților) ca sfânt.

Citește și: Despre Sfinții din Calendarul Creștin Ortodox

Sărbătorile religioase ale lunii ianuarie

- Posted in Abecedarul credinței by

În fiecare zi sunt trecuți în calendarul bisericesc câțiva sfinți însă nu toți se bucură de o cinstire deosebită pentru că nu se cunosc foarte multe lucruri despre ei.

Aici sunt amintiți doar sfinți și sărbători foarte cunoscuți/cunoscute, sfinți care au avut un rol important în Istoria Bisericii sau sfinți mai puțin cunoscuți însă care sunt onomastici pentru unii.

Este bine să știm când sunt prăznuiți (sărbătoriți) pentru a nu uita să le spunem ,,La mulți ani” cunoștințelor noastre care poartă aceste nume.

 • 1 ian. Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Sfântul Ier. Vasile cel Mare și mama sa, Emilia
 • 6 ian. Botezul Domnului sau Arătarea Domnului (Teofania). În popor i se spune Boboteaza
 • 7 ian. Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
 • 10 ian. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești
 • 12 ian. Sf. Mc.Tatiana
 • 13 ian. Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic
 • 14 ian. Sf. Nina, luminatoarea Georgiei
 • 13 ian. Sf. Cuv. Antonie cel Mare
 • 25 ian. • Sf. Ier. Grigorie Teologul • Sf. Ier. Bretanion, episcopul Tomisului
 • 26 ian. . Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei
 • 30 ian. Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare (sărbătorit și singur pe 1 ian.), Grigorie Teologul (sărbătorit și singur pe 25 ian.), Ioan Gură de Aur (sărbătorit și singur pe 13 noiembrie) Sărbătoarea ,,Trei Ierarhi” se mai numește Trisfetitele.

La sfinți ziua de prăznuire (sărbătorire) a lor este ziua în care au murit, asta nu pentru că noi, creștinii ne bucurăm la moartea cuiva ci pentru că ziua morții unei persoane care a fost trecută în rândul sfinților este ziua nașterii (trecerii în rândul sfinților) ca sfânt.

Citește și: Despre Sfinții din Calendarul Creștin Ortodox

Despre Sfinții din Calendarul Creștin Ortodox

- Posted in Abecedarul credinței by

Înaintea numelui unui sfânt apare prescurtarea unui cuvânt care ne precizează ce îndeletnicire a avut acesta în viața lumească sau în ce tagmă s-a încadrat. Astfel, unii au Împ. pentru că ei au fost împărați. Alții sunt numiți ,,Doctori fără arginți” pentru că au fost medici și pentru că obișnuiau să nu ia plată pentru munca lor. Etc.

Găsiți în continuare lista prescurtărilor: • Arhanghel = ordin îngeresc de mare importanță; arhanghelii sunt numiți și căpeteniile cetelor îngerești și aducătorii de vești bune. Cei mai cunoscuți Arhangheli sunt Mihail, Gavriil și Rafail.

Deși oamenii folosesc denumirea de ,,îngeri” pentru toate categoriile de creaturi nevăzute aservite lui Dumnezeu, corect este să spunem ,,puteri cerești”.

Există 9 cete (grupuri, feluri) de puteri cerești: serafimi, heruvimi, tronuri, domnii, puteri, stăpânii, începătorii, arhangheli, îngerii.

 • Ap. = Apostol = unul dintre cei 12 prieteni și ucenici ai Mântuitorului;
 • Ev. = Evanghelist = autor al uneia dintre cele 4 Evanghelii;
 • Pr. = Prooroc = profet = persoană care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vedea în viitor.
 • Mc. = Mucenic / Mucenică sau martir /martiră = persoană care a preferat să moară decât să-și schimbe credința;
 • Ier. = Ierarh = episcop, arhiepiscop, mitropolit sau patriarh, într-un cuvânt = arhiereu; Rang superior preotului;
 • Cuv. = Cuvios / Cuvioasă = călugăr / călugăriță;
 • Taumaturg = făcător de minuni;
 • Stâlpnic = persoană care a ales de bunăvoie să trăiască pentru o perioadă sau pentru toată viața izolat pe vârful unei formațiuni geologice de forma unui stâlp de dimensiuni mari sau a unei construcții cu această formă;
 • Mărt = Mărturisitor = sfânt care nu a suferit moarte martirică dar care toată viața sa L-a Mărturisit pe Hristos.
 • Arhid = Arhidiacon = primul (cel mai mare) între diaconi (diacon = prima din cele 3 trepte ale slujirii bisericești: diacon, preot, episcop);
 • Sobor = adunare;
 • Denie = slujbă de seară, priveghere; (Cele mai cunoscute denii sunt cele din ultima săptămână a Postului Paștelui. Se mai fac denii și în alte zile ale anului.)

Mărturisirea Ortodoxă

SACCSIV - Blog Ortodox

Ortodoxia Catholica

OrtodoxINFO - pentru o DREAPTĂ informare