📜 Prohodul Domnului - întreg şi neschimbat

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by - Permalink

PROHODUL DOMNULUI DUMNEZEULUI ŞI MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

— întreg şi neschimbat —

Prohodul Domnului

Tags:

📜 Prohodul Domnului - întreg şi neschimbat

PROHODUL DOMNULUI DUMNEZEULUI ŞI MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

— întreg şi neschimbat —

Prohodul Domnului

 • Starea întâi

  1. În mormânt, Viaţă,
   Pus ai fost, Hristoase,
   Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti,
   Plecăciunea Ta cea multă preamărind.

  2. Dar cum mori, Viaţă,
   Şi cum şezi în mormânt?
   Şi împărăţia morţii Tu o zdrobeşti
   Şi pe morţii cei din iad îi înviezi?

  3. Te mărim pe Tine,
   Iisuse Doamne,
   Şi-ngroparea îţi cinstim şi patimile,
   Că din stricăciune Tu ne-ai izbăvit.

  4. Cel ce-ai pus pământul
   Cu măsuri, Hristoase,
   Astăzi şezi în mic mormânt, Ziditorule,
   Şi din gropi, pe cei ce-au murit înviezi.

  5. Iisuse al meu,
   Împărat a toate,
   De ce vii la cei din iad, o, Hristoase-al meu?
   Vrei să dezrobeşti neamul omenesc.

  6. Stăpânul a toate
   Mort se vede acum
   Şi deşertătorul gropilor celor morţi
   Se încuie-n groapă nouă ca un om.

  7. În mormânt, Viaţă,
   Pus ai fost,
   Hristoase,
   Şi cu moartea Ta pe moarte o ai pierdut
   Şi viaţă lumii Tu ai izvorât.

  8. Cu cei răi, Hristoase,
   Ca un răufăcător
   Socotit ai fost,
   dar ne-ai îndreptat pe toţi
   Şi ne-ai scos din amăgirea celui rău.

  9. Mai frumos cu chipul
   Decât oamenii toţi,
   Ca un om se vede mort şi fără de chip,
   Cel ce toată firea a-nfrumuseţat.

  10. Iadul cum va răbda
   Intrarea Ta, Doamne,
   Şi cum nu se va zdrobi întunecându-se,
   De-a luminii Tale fulgere orbind?

  1. Dulcea mea lumină
   Şi mântuitoare,
   Cum în groapă-ntunecoasă Tu Te-ai ascuns?
   O, răbdare de nespus şi negrăit !

  2. Nici lumea de duhuri
   Nu pricepe, Doamne,
   Nici mulţimea făr’ de trup poate povesti
   Taina îngropării Tale, neştiind.

  3. O, minuni străine !
   O, ce lucruri nouă !
   Cel ce-mi dă suflare mie Se poartă mort,
   Îngropat de mâinile lui Iosif.

  4. În mormânt ai apus,
   Dar de-al Tatălui sân
   Nicicum nu Te-ai despărţit, Hristoase al meu.
   Acest lucru e străin şi nefiresc !

  5. Întreaga făptură
   Recunoaşte-n Tine:
   Împărat adevărat, pe pământ şi-n cer,
   Deşi în mormânt Te-ncui, Hristoase-al meu!

  6. Tu-n mormânt fiind pus
   Ziditor Hristoase,
   Temelia iadului s-a cutremurat
   Şi-ale morţilor morminte s-au deschis.

  7. Cela ce în palmă
   Tot pământul ţine.
   Sub pământ acum cu trupul Se află mort,
   Slobozind pe morţii cei legaţi în iad.

  8. Din stricare, Doamne,
   Viaţa mea o ridici;
   Căci murind acum, la cei morţi Te-ai pogorât
   Şi-ale iadului zăvoare le-ai zdrobit.

  9. Ca lumina-n sfeşnic,
   Se ascunde acum
   Sub pământ, ca sub obroc, Trupul Domnului
   Şi din iad goneşte întunericul.

  10. Mulţimea de oştiri,
   Cea duhovnicească,
   Împreună cu Iosif şi Nicodim
   Merg să-ngroape pe Cel ce e ne-ncăput.

  11. Murind Tu de voie,
   În mormânt ai fost pus;
   Şi pe mine ce-am fost mort, Iisuse-al meu,
   De amara mea greşeală m-ai scăpat.

  12. S-a schimbat făptura
   Prin a Tale patimi,
   Căci cu Tine-au pătimit toate câte sunt,
   Ţiitor a toate cunoscându-Te.

  13. Luând în pântece
   A vieţii Piatră,
   Cel a toate mâncător, iadul, a vărsat
   Pe toţi morţii ce din veac i-a înghiţit.

  14. În mormânt nou Te-au pus,
   Înnoind, Hristoase,
   Firea oamenilor, prin învierea Ta,
   După cum se cade unui Dumnezeu.

  15. Pe pământ ai venit,
   Pe Adam să-l mântui.
   Şi pe-acesta negăsind, jos Te-ai pogorât;
   Pân’ la iad, Stăpânul meu, l-ai căutat.

  16. Pământul de frică
   S-a mişcat, Cuvinte,
   Şi luceafărul lumina sa şi-a ascuns,
   Apunând a Ta lumină sub pământ.

  17. Ca un om, ai murit
   De-a Ta voie, Doamne;
   Dar ca Dumnezeu pe morţi din groap-ai sculat
   Şi din întunericul păcatelor.

  18. Vărsând râu de lacrimi
   Peste Tine, Doamne,
   Cea Curată, ca o maică, a glăsuit:
   „Oare, cum Te voi îngropa, Fiul meu?”

  19. Ca grăuntul de grâu,
   Ce-ncolţeşte-n pământ,
   Spic aducător de rod nouă Te-ai făcut,
   Înviind pe toţi urmaşii lui Adam.

  20. Sub pământ Te-ai ascuns
   Ca un soare, acum,
   Şi-ntr-a morţii noapte neagră Te-ai învelit;
   Ci răsai, Hristoase-al meu, mai strălucit !

  21. Cum ascunde luna
   Faţa sa de soare,
   Aşa groapa Te-a ascuns şi pe Tine-acum,
   Cel ce prin trupească moarte ai apus.

  22. Iisus, Viaţa,
   Gustând moartea acum,
   Pe toţi oamenii de moarte i-a izbăvit
   Şi viaţa tuturor le-a dăruit.

  23. Pe întâiul Adam,
   Prin păcat omorât,
   La viaţă ridicându-l cu moartea Ta,
   Adam nou în trup Te-ai arătat acum.

  24. Cereştile cete,
   Mort întins, pentru noi,
   Te-au văzut, Stăpânul meu, şi s-au spăimântat
   Şi cu aripile s-au acoperit.

  25. Pogorându-Te mort,
   De pe lemn, Cuvinte,
   Iosif cel cu bun chip Te pune-n mormânt;
   Ci-nviază, Doamne, mântuind pe toţi !

  26. Bucurie, Doamne,
   Fiind îngerilor,
   Întristare lor acum le-ai pricinuit,
   Cu trup mort, ca pe un om, văzându-Te.

  27. Suind Tu pe cruce,
   Împreună-ai suit
   Şi pe muritorii vii; iar stând sub pământ,
   Ai sculat de-acolo pe cei adormiţi.

  28. Ca un leu, Tu Doamne,
   Adormind cu trupul,
   Ca un pui de leu Te scoli, Cela ce-ai fost mort,
   Lepădând şi bătrâneţea trupului.

  29. Cela ce din coasta
   Lui Adam cel dintâi
   Pe strămoş ai plăsmuit, eşti în coastă-mpuns
   Şi izvor curăţitor ne izvorăşti.

  30. Se-njunghia-n taină
   Mai-nainte mielul,
   Iar acum Tu, pătimind fără să cârteşti,
   Eşti făţiş junghiat şi firea curăţeşti.

  31. Cine dar va spune
   Chipul groaznic şi nou?
   Cel ce stăpâneşte toate făpturile
   Pătimeşte azi şi moare pentru noi.

  32. Cuprinzându-i spaima,
   Au strigat îngerii:
   „Cum Se vede mort Stăpânul vieţii
   Şi de ce-n mormânt se-ncuie Dumnezeu?”

  33. Din coasta Ta, Doamne,
   Cea însuliţată,
   Izvorăşti mie viaţă, prin viaţa Ta,
   Şi mă înnoieşti şi mă viezi cu ea.

  34. Răstignit pe cruce,
   Ai chemat pe oameni,
   Iar curată coasta Ta împungându-se,
   Tuturor iertare dai, lisuse-al meu.

  35. Cel cu chip cuvios
   Te găteşte-ngrozit
   Şi Te-ngroapă, ca pe-un mort, cu smerenie,
   De-ngroparea Ta înfricoşându-se.

  36. Sub pământ, de voie,
   Pogorând ca un mort,
   Tu ridici de pe pământ, Hristoase, la cer
   Pe cei ce de-acolo au căzut de demult.

  37. Deşi Te-ai văzut mort,
   Dar eşti viu Dumnezeu
   Şi ridici de pe pământ, Hristoase la cer,
   Pe cei ce de-acolo au căzut de demult.

  38. Deşi Te-ai văzut mort,
   Dar eşti viu Dumnezeu
   Şi pe oamenii cei morţi, pe toţi, înviezi,
   Omorând de tot pe-al meu omorâtor.

  39. O, ce bucurie,
   Ce dulceaţă multă,
   A fost ceea ce-a umplut pe toţi cei din iad,
   Strălucind lumina Ta-n adâncul lui.

  40. Îngroparea-Ţi laud,
   Patimilor mă-nchin;
   Şi puterea Îţi măresc, Milostivule,
   Prin care de patimi am fost dezlegat.

  41. Asupra Ta, Doamne,
   Sabie-au ascuţit
   Şi-a puternicului sabie s-a tocit,
   Iar cea din Eden se biruieşte-acum.

  42. Văzând mieluşeaua
   Pe-al său Miel înjunghiat,
   Doborâtă de dureri striga şi-ndemna
   Ca şi turma să se tânguie cu ea.

  43. În mormânt de Te-ngropi,
   Şi în iad de pogori,
   Dar mormintele, lisuse, le-ai deşertat
   Şi întregul iad, Hristoase, l-ai golit.

  44. De-a Ta voie, Doamne,
   Pogorând sub pământ,
   Pe toţi oamenii din moarte i-ai înviat
   Şi la slava Tatălui i-ai înălţat.

  45. Unul din Treime,
   Cu trupul, pentru noi,
   Defăimată moarte rabdă, binevoind;
   Se cutremură şi soare şi pământ.

  46. Urmaşii lui Iuda,
   Din izvor adăpaţi
   Şi cu mană săturaţi demult, în pustiu,
   În mormânt îl pun pe Hrănitorul lor.

  47. Ca un vinovat, stă
   Cel Preadrept la Pilat
   Şi la moartea cea nedreaptă e osândit
   Şi Judecătoru-i răstignit pe lemn.

  48. Îngâmfat Israil,
   Ucigaşe popor !
   Pentru ce pe Varava, pătimaş, slobozi,
   Iar pe Domnul pentru ce Îl răstigneşti?

  49. Plăsmuind pe Adam
   Din pământ, cu mâna,
   Pentru dânsul Te-ai făcut om firesc în trup
   Şi de bunăvoia Ta Te-ai răstignit.

  50. Ascultând, Cuvinte,
   De al Tău Părinte,
   Pân’ la iadu-ngrozitor Tu Te-ai pogorât,
   Înviind tot neamul muritorilor.

  51. „Vai, Lumina lumii !
   Vai, a mea Lumină !
   O, lisuse-al meu ! O, Fiule preadorit !”
   Cu amar, striga Fecioara şi jelea.

  52. Pizmăreţ popor,
   Ucigaş blestemat !
   Ruşinează-te măcar, înviind Hristos,
   De mahrama şi de giulgiurile Lui.

  53. Vino, necurate,
   Ucigaş ucenic,
   Şi pricina răutăţii arată-mi-o:
   Pentru ce-ai ajuns tu pe Hristos să-L vinzi?

  54. Iubitor de oameni
   Te prefaci, nebune,
   Orb, nemernic, ne-mpăcat, vânzătorule,
   Tu, ce Mirul ai voit să-L vinzi pe bani.

  55. Cu ce preţ ai vândut
   Sfântul Mir cel ceresc?
   Sau ce lucru de El vrednic în schimb ai luat?
   Nebunie-aflaşi, preablestemat satan !

  56. De iubeşti pe săraci,
   Şi mâhnit eşti de mir
   Ce se varsă, curăţind suflet păcătos,
   Cum pe-arginţi pe-a tuturor Lumină vinzi?

  57. „O, Cuvinte, Doamne,
   A mea bucurie,
   Îngroparea-Ţi de trei zile cum voi răbda?
   Mi se rupe inima ca unei maici”.

  58. „Cine-mi va da lacrimi
   Şi izvor nesecat,
   Ca să plâng pe lisus, dulcele meu Fiu?”
   A strigat Fecioara, Maica Domnului.

  59. O, munţi şi vâlcele
   Şi mulţimi de oameni,
   Tânguiţi-vă şi plângeţi cu mine toţi
   Şi jeliţi cu Maica Domnului ceresc !

  60. „Când am să Te mai vad,
   Veşnică Lumină,
   Bucuria şi dulceaţa sufletului?”,
   A strigat Fecioara, tânguindu-se.

  61. Deşi ca o piatră,
   Tare şi tăioasă,
   Ai primit a Te tăia; dar ne-ai izvorât
   Râu de viaţă vie, veşnice Izvor.

  62. Ca dintr-o fântână,
   Din îndoitul râu,
   Ce din coasta Ta a curs, noi ne adăpăm
   Şi viaţa veşnică o moştenim.

  63. Voind Tu, Cuvinte,
   În mormânt Te-ai văzut;
   Dar eşti viu şi Te ridici din morţi, cum ai spus,
   Cu-nvierea Ta, Mântuitorule.

  64. Te cântăm, Cuvinte,
   Doamne al tuturor,
   Împreună şi cu Tatăl şi Duhul Sfânt
   Şi-ngroparea Ta cea sfântă preamărim.

  65. Fericimu-Te toţi,
   Maica lui Dumnezeu,
   Şi-ngroparea de trei zile noi o cinstim
   A Fiului tău şi-al nostru Dumnezeu.

  66. În mormânt, Viaţă,
   Pus ai fost, Hristoase,
   Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti
   Plecăciunea Ta cea multă preamărind.

 • Starea a doua

  1. Cuvine-se, dar,
   Să cădem Ia Tine, Ziditorul,
   Cela ce pe cruce mâinile Ţi-ai întins,
   Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău.

  2. Cuvine-se, dar,
   Să-Ţi dăm slava-a toate Ziditorul,
   Căci din patimi Tu ne-ai scos, prin patima Ta,
   Şi din stricăciune toţi ne-am izbăvit.

  3. Soarele-a apus
   Iar pământul s-a clătit, Cuvinte,
   Apunând Tu, ne-nseratul Soare, Hristos,
   Şi cu trupul în mormânt punându-Te.

  4. Somn învietor
   În mormânt dormind, Hristoase Doamne,
   Din cel greu somn al păcatului ai sculat
   Întreg neamul omenesc cel păcătos.

  5. „Una-ntre femei
   Te-am născut Fiu, fără de durere;
   Dar acum sufăr dureri, prin patima Ta”,
   Cea curată, mult jelindu-se, zicea.

  6. Sus văzându-Te,
   De Părinte nedespărţit, Doamne,
   Iară jos cu trupul mort, sub pământ fiind,
   Serafimii s-au înfricoşat acum.

  7. Răstignindu-Te,
   S-a rupt tâmpla templului prin mijloc
   Şi şi-ascund luminătorii lumina lor,
   Sub pământ Tu, Soare, ascunzându-Te.

  8. Cela ce cu-n semn
   A făcut la început pământul,
   Azi apune sub pământ, ca un muritor;
   Îngrozeşte-te de-aceasta, cerule !

  9. Sub pământ apui
   Cela ce-ai făcut pe om cu mâna,
   Ca pe oameni să-i înalţi din căderea lor,
   Cu puterea Ta atotputernică.

  10. Veniţi să cântăm
   Lui Hristos cel mort, Ce-i plâns cu jale,
   Ca femeile, ce mir au adus atunci,
   S-auzim cu ele: „Bucuraţi-vă !”

  11. Cu adevărat,
   Nesecat Mir eşti, Cuvinte Doamne;
   Pentru-aceea şi femeile mir Ţi-aduc,
   Celui viu, ca unui mort şi îngropat.

  12. Cu-ngroparea Ta
   Ai zdrobit de tot iadul, Hristoase,
   Şi cu moartea Ta pe moarte ai omorât,
   Şi din stricăciune lumea mântuieşti.

  13. Râu de viaţă eşti
   Ce din Tatăl curgi, Înţelepciune,
   Iar în groapă apunând, viaţă dăruieşti,
   Celor din adâncurile iadului.

  14. „Ca să înnoiesc
   Firea oamenilor cea zdrobită,
   Eu cu moartea Mi-am rănit trupul Meu, voind;
   Deci, jelind, nu-ţi bate pieptul, Maica Mea”.

  15. Sub pământ apui,
   Cel ce eşti Luceafăr al dreptăţii,
   Şi pe morţi i-ai ridicat, ca dintr-un somn greu,
   Alungând din iad tot întunericul.

  16. Bob cu două firi:
   Dătătorul de viaţă, astăzi,
   În adânc pământ, cu lacrimi se seamănă;
   Însă răsărind, lumea va bucura.

  17. S-a temut Adam,
   Dumnezeu umblând în rai, atuncea,
   Iar acum s-a bucurat c-ai venit la iad;
   Căci căzând atunci, acum s-a ridicat.

  18. Maica Ta acum
   Varsă râuri de lacrimi, Hristoase,
   Şi-a strigat, când Te-a văzut cu trupu-n mormânt:
   „Înviază, Fiule, precum ai spus !”

  19. Iosif Te-a ascuns,
   Cu evlavie, în groapă nouă;
   Şi cântări dumnezeieşti, de-ngroparea Ta,
   Ţi-a cântat, cu lacrimi împletindu-le.

  20. Doamne, Maica Ta,
   Pironit văzându-Te pe cruce,
   De amară întristare, sufletul ei
   S-a pătruns de cuie şi de sabie.

  21. Maica Ta, văzând
   Adăparea Ta cu fiere, Doamne,
   Cel ce eşti dulceaţa lumii noastre întregi,
   Faţa ei cu-amare lacrămi a udat.

  22. „Rău m-am întristat
   Şi rărunchii mi se rup, Cuvinte,
   Junghierea Ta nedreaptă văzând-o”,
   Zis-a Preacurata, tânguindu-se.

  23. „Cum am să-Ţi închid
   Ochii dulci şi-ale Tale buze, Doamne,
   Şi cum dar ca pe un mort Te voi îngropa?”,
   Iosif a strigat, înfiorându-se.

  24. Jalnice cântări
   Iosif şi cu Nicodim cântă
   Lui Hristos ce S-a-ngropat, acum, în mormânt
   Şi cu dânşii cântă cetele cereşti.

  25. Sub pământ apui
   Tu, Hristoase, Soare al dreptăţii;
   Deci şi buna, Maica Ta, care Te-a născut,
   De dureri se stinge, nevăzându-Te.

  26. Iadul s-a-ngrozit
   Dătătorule de viaţă, Doamne,
   Când prădată şi-a văzut bogăţia lui
   Şi-nviaţi pe morţii cei legaţi din veac.

  27. Soare luminos
   După noapte străluceşte, Doamne;
   Iar Tu, după moartea Ta, străluceşti mai mult,
   Înviind din groapă ca un Dumnezeu.

  28. Ziditorule,
   Primindu-Te în sân pământul
   S-a clătit de frica Ta, Preaputernice,
   Şi pe morţi cutremurul i-a deşteptat.

  29. O, Hristoase-al meu !
   Iosif şi Nicodim cu miruri,
   Într-un chip deosebit, acum Te gătesc
   Strigând: „O, pământe-nfricoşează-te !”

  30. Doamne, ai apus
   Şi cu Tine-a soarelui lumină;
   Iar făptura de cutremur cuprins-a fost,
   Făcător al tuturor vestindu-Te.

  31. Piatra cea din unghi
   O acoperă piatra tăiată
   Şi pe Domnu-L pune-n groapă un muritor.

   Înfioară-te, de-acum, pâmântule !

  32. „Vezi-ne aici:
   Ucenicul cel iubit şi Maica,
   Şi cu dulce glas răspunde-ne, Fiule !”,
   A strigat Curata, cu amar plângând.

  33. Tu, ca Cel ce eşti
   De viaţă dătător, Cuvinte,
   Pe iudei nu i-ai ucis, fiind răstignit;
   Ba chiar şi pe morţii lor îi înviezi.

  34. Nici chip ai avut,
   Nici frum’seţe, când pătimeai, Doamne;
   Dar mai mult ai strălucit, când ai înviat,
   Şi cu sfinte raze ne-ai împodobit.

  35. Ai apus în trup,
   Sub pământ, nestinsule Luceafăr;
   Şi aceasta neputând vedea soarele,
   În amiază-zi el s-a întunecat.

  36. Luna, soarele
   Se întunecă-mpreună, Doamne,
   Şi robi binevoitori Ţi s-au arătat
   Şi în mantii negre s-au înveşmântat.

  37. „Chiar de-ai şi murit,
   Dar sutaşul Dumnezeu Te ştie;
   Iar eu cum Te-oi pipăi, Dumnezeul meu,
   Mă cutremur”, a strigat cel cu bun chip.

  38. A dormit Adam
   Şi din coasta lui-’şi scoase moarte;
   Tu dormind acum, Cuvinte-al lui Dumnezeu,
   Lumii viaţă izvorăşti din coasta Ta.

  39. Ai dormit puţin
   Şi-ai dat viaţă celor morţi, Hristoase,
   Şi-nviind ai înviat pe cei adormiţi,
   Ce-adormiseră din veacuri, Bunule.

  40. De ai şi murit,
   Dar ai dat vinul de mântuire,
   Viţă, care izvorăşti viaţă tuturor;
   Patima şi crucea Ţa Ţi le slăvesc.

  41. Cum au suferit
   Cereştile cete îndrăzneala
   Celor ce Te-au răstignit, Dumnezeule,
   Când Te văd gol, sângerat şi osândit?

  42. O, neam jidovesc
   Îndărătnic, ce-ai primit arvuna !
   Cunoscut-ai ridicarea Bisericii;
   Pentru ce dar pe Hristos L-ai osândit?

  43. În batjocură
   Tu îmbraci pe Împodobitorul,
   Care cerul a-ntărit şi-a împodobit
   Tot pământul, într-un chip preaminunat.

  44. Ca un pelican,
   Te-ai rănit în coasta Ta, Cuvinte;
   Şi-ai dat viaţă l-ai Tăi fii, care au murit,
   Răspândind asupra lor izvoare vii.

  45. Oarecând Navi,
   Opri soarele, zdrobind duşmanii;
   Iar Tu, Soare, ascunzându-Ţi lumina Ta,
   Ai zdrobit pe-al iadului stăpânitor.

  46. Nu Te-ai despărţit
   De-al Părintelui sân, Milostive,
   Chiar binevoind a lua chip de muritor;
   Şi în iad Hristoase-al meu, Te-ai pogorât.

  47. Tins fiind pe lemn,
   Cel ce spânzuri pământul pe ape,
   În pământ, fără suflare, acum cobori;
   Care lucru nerăbdându-l, tremură.

  48. „Vai, o, Fiul meu !”,
   Preacurata jeleşte şi zice
   Că „pe care-L aşteptam ca pe-un Împărat,
   Osândit acum pe cruce îl privesc !”

  49. „Astfel mi-a vestit
   Gavriil, venind din cer la mine:
   El mi-a spus că-mpărăţia Fiului meu
   Este o împărăţie veşnică.”

  50. „Vai, s-a împlinit
   A lui Simeon proorocie
   Că prin inima mea sabie a trecut;
   O, Emanuile, Cel ce eşti cu noi !”

  51. O, iudeilor !
   Ruşinaţi-vă măcar de morţii
   Înviaţi de Dătătorul vieţii lor,
   Cel pe Care, plini de pizmă, L-aţi ucis.

  52. S-a cutremurat
   Şi lumina soarele şi-a stins-o,
   Când în groapă Te-a văzut neînsufleţit;
   Nevăzuta mea lumină, Bunule !
  53. Cu amar plângea
   Preacurata Maica Ta, Cuvinte,
   Când pe Tine Te-a văzut acum în mormânt;
   Ne-nceput şi negrăite Dumnezeu !

  54. Maica Precista
   Omorârea Ta văzând, Hristoase,
   Cu adânc-amărăciune, Ţie-Ţi grăia:
   „Să nu zăboveşti, Viaţă, între morţi !”

  55. Iadul cel cumplit
   Tremura, când Te-a văzut pe Tine,
   Veşnic Soare al măririi, Hristoase al meu,
   Şi în grab’ a dat din el pe cei legaţi.

  56. Ce privelişte
   Mare şi grozav-acum se vede;
   Căci al vieţii Dătător moarte-a suferit,
   Voind El să dea viaţă tuturor !

  57. Coasta Ţi-au împuns,
   Mâinile Ţi-au pironit, Stăpâne;
   Şi cu rana Ta din coastă ai vindecat
   Ne-nfrânarea mâinilor strămoşilor.

  58. Oarecând jelea
   Toată casa pe fiul Rahilei;
   Iar acum pe al Fecioarei Fiu îl jelesc
   Maica Lui şi ceata Ucenicilor.

  59. Palme şi loviri
   I s-au dat lui Hristos peste faţă,
   Celui ce cu mâna Sa pe om plăsmui,
   Şi-a zdrobit cu totul ale fiarei fălci.

  60. Toţi cei credincioşi,
   Cu-ngroparea Ta scăpaţi de moarte,
   Îţi cinstim, Hristoase-al nostru, cu laude,
   Răstignirea şi-ngroparea Ta acum.

  61. Cel făr’ de-nceput,
   Veşnice Părinte, Fiu şi Duh Sfânt,
   Întăreşte stăpânirea ’mpăraţilor
   Împotriva duşmanilor, ca un bun.

  62. Ceea ce-ai născut,
   Preacurată Fecioară, Viaţa,
   Potoleşte dezbinarea-n Biserică
   Şi dă pace, ca o bună, tuturor.

  63. Cuvine-se, dar,
   Să cădem la Tine, Ziditorul,
   Cela ce pe cruce mâinile Ţi-ai întins
   Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău.

 • Starea a treia

  1. Neamurile toate
   Laudă-ngropării
   Ţi-aduc, Hristoase-al meu.

  2. Arimateanul
   Jalnic Te pogoară
   Şi în mormânt Te-ngroapă.

  3. De mir purtătoare,
   Mir Ţie, Hristoase,
   Ţi-aduc cu sârguinţă.

  4. Vino-întreagă fire,
   Psalmi de îngropare
   Lui Hristos să-I aducem,
  5. Pe Cel viu cu miruri,
   Ca pe-un mort să-L ungem,
   Cu mironosiţele.

  6. Fericite Iosif !
   Trupul ce dă viaţă,
   Al lui Hristos, îngroapă.

  7. Cei hrăniţi cu mană
   Lovesc cu piciorul
   În Binefăcătorul.

  8. Cei hrăniţi cu mană,
   Oţet şi cu fiere
   Ţi-aduc, Hristoase al meu.

  9. O, ce nebunie !
   Pe Hristos omoară
   Cei ce-au ucis pe profeţi.

  10. Ca rob făr’ de minte,
   A trădat Iuda
   Pe-Adâncu-nţelepciunii.

  11. Rob ajunge-acuma
   Vicleanul de Iuda,
   Cel ce-a vândut pe Domnul.

  12. Zis-a înţeleptul:
   „Groap’-adâncă este
   Gâtlejul jidovilor.”

  13. La viclenii jidovi,
   Căile lor strâmbe
   Curse şi ciulini sunt.

  14. Iosif şi Nicodim
   Pe Domnul îngroapă,
   Cu toată cuviinţa.

  15. Slavă Ţie, Doamne,
   Cel ce dai viaţă
   Şi-n iad, puternic, cobori.

  16. Maica Preacurata
   Se jelea, Cuvinte,
   Pe tine mort văzându-Te.

  17. „Primăvara dulce,
   Fiul meu preadulce.
   Frum’seţea unde Ţi-a apus?”

  18. Plângere pornit-a
   Maica Preacurata,
   Când ai murit, Cuvinte.

  19. Vin cu mir, să-L ungă,
   De mir purtătoare,
   Pe Hristos, Mirul ceresc.

  20. Cu moartea pe moarte
   O omori Tu, Doamne,
   Cu sfânta Ta putere.

  21. Piere-amăgitorul,
   Scapă amăgitul
   Cu-nţelepciunea-Ţi, Doamne.

  22. Cade vânzătorul
   În fundul gheenei,
   În groapa stricăciunii.

  23. Curse de ciulini sunt
   Căile lui Iuda,
   Celui nebun şi viclean.

  24. Pier răstignitorii,
   Împărate-a toate,
   Dumnezeiescule Fiu.

  25. Toţi pier, împreună,
   În groapa pierzării,
   Bărbaţii sângiurilor.

  26. „Fiule din Tatăl,
   Împărat a toate,
   Cum ai primit patima?”

  27. Maica, mieluşeaua,
   Mielul ei pe cruce
   Văzându-L, s-a tânguit.

  28. Trupul ce dă viaţă
   Iosif împreună
   Cu Nicodim îngroapă.

  29. Mult înlăcrimată
   A strigat Fecioara,
   Rărunchii pătrunzându-şi:

  30. „O, a mea lumină,
   Fiul meu preadulce,
   Cum Te-ai ascuns în groapă?”

  31. „Nu mai plânge Maică;
   Pe Adam şi Eva
   Ca să-i slobod, Eu sufăr”.

  32. „Fiul meu, slăvescu-Ţi
   Înalta-ndurare
   Prin care rabzi acestea”.

  33. Cu oţet şi fiere
   Te-au adăpat, Doamne,
   Gustarea veche s-o strici.

  34. Te-ai suit pe cruce,
   Cel ce altădată
   Umbrişi poporul sub nor.

  35. De mir purtătoare,
   Venind la a Ta groapă,
   Ţi-aduceau, Doamne, miruri.

  36. Scoală-Te, ’ndurate,
   Şi pe noi ne scoate
   Din a gheenei groapă !

  37. „Doamne, înviază”,
   Zicea, vărsând lacrimi,
   Maica Ta ce Te-a născut.

  38. Înviază-n grabă,
   Alungând durerea
   Curatei Tale Maice !

  39. Prinse-au fost de frică
   Cereştile cete,
   Când Te-au văzut mort, Doamne.

  40. Iartă de greşale
   Pe cei ce, cu frică,
   Cinstesc ale Tale patimi.

  41. O, înfricoşată,
   Străină vedere;
   Pâmântul cum Te-ascunde !

  42. Altădat’ un Iosif
   Ţi-a slujit în fugă
   Şi-acum Te-ngroapă altul.

  43. Plânge, Te jeleşte,
   Preacurata-Ţi Maică,
   Fiind Tu mort, Cuvinte.

  44. Spaimă ia pe îngeri
   De grozava-Ţi moarte,
   O, Făcător a toate !

  45. Până-n zori, cu miruri
   Ţi-au stropit mormântul
   Cele înţelepţite.

  46. Pace în Biserici,
   Lumii mântuire,
   Prin învierea-Ţi dă-ne !

  47. O, Treime Sfântă,
   Tată, Fiu şi Duh Sfânt,
   Lumea o mântuieşte.

  48. Robilor tăi, Maică,
   Dă-le ca să vadă
   ’Nvierea Fiului tău !
  49. Neamurile toate
   Laudă-ngropării
   Ţi-aduc, Hristoase al meu