ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

☦️ Mihai Neșu: "Am ajuns la concluzia că scopul omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt şi a sfinţeniei"

- Posted in România Profundă by

Mihai Neșu: "Am ajuns la concluzia că scopul omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt şi a sfinţeniei"

“Am ajuns la concluzia că scopul omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt şi a sfinţeniei. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că cel mai mare dar primit de la Domnul Dumnezeu este suferinţa şi boala. Aşa că eu încerc să mulţumesc pentru ceea ce îmi este dat şi sper să îmi dea putere să pot să trec peste fiecare zi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”

☦️ Mihai Neșu ☦️

Pământul strămoşesc - 15 aprilie 1928: A înviat Hristos - aşa va învia şi dreptatea neamului românesc.

A înviat Hristos. Aşa va învia şi dreptatea neamului românesc. Dar pentru aceasta se cere ca fii de ai lui să bată drumul pe care a mers Iisus; să li se pună pe cap coroană de spini, să urce Golgota în genunchi, cu crucea în spate, şi să se lase răstigniţi!… legionari, fiţi voi copiii aceştia

Hristos a înviat! Evangheliile învierii.

- Posted in Sfânta Scriptură by

Hristos a înviat!

Evanghelia I-a – Mt 28, 16-20.

Învierea lui Hristos. Arătările Mântuitorului. Porunca dată ucenicilor.

 • 1 Iar întru târziul Sâmbetei, când se lumina spre ziua cea dintâi a săptămânii a, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
 • 2 Iar Şi iată, cutremur mare s’a făcut; că îngerul Domnului, pogorându-se din cer şi venind, a prăvălit piatra de la uşă şi şedea deasupra ei.
 • 3 Iar Şi înfăţişarea lui era ca a fulgerului, iar îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.
 • 4 Şi de frica lui s’au cutremurat străjerii şi s’au făcut ca nişte morţi.
 • 5 Iar îngerul, răspunzând, le-a zis femeilor: „Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus Cel răstignit Îl căutaţi:
 • 6 nu este aici, căci S’a sculat precum a zis. Veniţi de vedeţi locul unde fusese pus;
 • 7 şi mergând degrabă, spuneţi-le ucenicilor Săi că S’a sculat din morţi; şi iată că va merge mai înainte de voi în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată, eu v’am spus“.
 • 8 Şi plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare alergau să-i vestească pe ucenicii Lui.
 • 9 Dar pe când mergeau ele să-i vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: „Bucuraţi-vă!“ Iar ele, apropiindu-se, I-au cuprins picioarele şi I s’au închinat.
 • 10 Atunci Iisus le-a zis: „Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi-i pe fraţii Mei să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea“.
 • 11 Şi plecând ele, iată că unii din străjeri, venind în cetate, le-au dat de veste arhiereilor despre toate cele întâmplate.
 • 12 Şi adunându-se aceştia împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, le-au dat ostaşilor arginţi din belşug,
 • 13 zicându-le: „Spuneţi că „ucenicii lui au venit noaptea şi l-au furat în timp ce noi dormeam”;
 • 14 şi de se va auzi aceasta la guvernator, noi îl vom îndupleca şi vă vom face fără grijă“.
 • 15 Iar ei, luând arginţii, au făcut aşa cum au fost învăţaţi. Şi s’a răspândit cuvântul acesta între Iudei, până în ziua de astăzi.
 • 16 Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit Iisus;
 • 17 şi văzându-L, I s’au închinat, iar unii s’au îndoit.
 • 18 Şi apropiindu-Se Iisus, le-a grăit, zicând: „Datu-Mi-s’a toată puterea în cer şi pe pământ.
 • 19 Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
 • 20 învăţându-le să păzească toate câte v’am poruncit Eu vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin“.