ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🛐 Părintele Claudiu Buză: EREZIA, CA MOD DE EXISTENȚĂ →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Dogmele nu au apărut dintr-un efort speculativ al unor teologi deștepți care stau și filozofează. Ci dogmele sunt formulări ale învățăturii Bisericii, pe care Părinții Bisericii le-au întocmit ca să păzească Biserica de erezii. Pentru că, ori de câte ori s-a formulat o dogmă, s-a făcut cu scopul de-a se combate o erezie anume” (Părintele Ioannis Romanidis).

Problema zilelor noastre este că erezia a devenit un mod de existență în care creștinul ortodox apără adeseori formulările dogmatice ale Bisericii, uitând să trăiască ortodox și să combată ereziile pe care le împropriază ca experiență străină de adevărul revelat. Cu alte cuvinte, în multe situații, creștinul vremurilor apostate, învață dogmele ortodoxe pe de rost, rostește Crezul cu multă pioșenie, citează, întraripat de dumnezeiescul dor, din Sfintele Scripturi, postește, se spovedește, merge la Sfânta Liturghie și se împărtășește cu Sfintele Taine, având, totuși, o viețuire străină de Adevărul Revelat. Cum se poate o astfel de înstrăinare? Este posibil, printr-o atitudine legalistă ce răspunde cerințelor instinctuale de a împlini actul sacramental, lipsită de etosul autentic ce trebuie să așeze viața creștinului pe coordonatele firescului, în Duhul Adevărului, spre realitățile cerești.

Cum zicea părintele Ioannis Romanidis, atunci când se prăznuiește Duminica Ortodoxiei, se scot din dulap Sfintele Dogme și Canoane, se șterg de praf, se bat metanii înaintea lor, după care sunt așezate frumos înapoi, așteptându-se următoarea sărbătoare. Adică, se idolatrizează dogma! Ea nu mai este expresia unei experiențe a Sfinților pusă la îndemână ortodoxului pentru a trăi creștinește și a revela un mod de viețuire conform cu Evanghelia. Dogma devine un monolit din care se fasonează idolatru o falsă experiență ce așează omul într-o existență duală. Pe de o parte, Dogma se cinstește prin cunoașterea ei, iar pe de altă parte se necinstește prin încălcarea ei la nivelul viețuirii personale.

Ca să fiu mai precis, în aceste vremuri în care toată frumusețea Ortodoxiei a „ieșit la suprafață” prin traducerea Scrierilor Sfinte, ortodoxul, în loc să caute să trăiască experiența credinței (ortopraxia), se limitează la o cunoaștere scolastică, respingând un mod de existență pe care îl exprimă învățătura de credință, atât de mult prețuită. Astfel, creștinul ortodox respinge teoretic hiliasmul, însă viețuiește pe pământ ca într-o împărăție de o mie de ani, uitând de dimensiunea cerească pe care teoretic o exprimă adeseori, ca bun dogmatist, canonist sau teolog. Condamnă, în conformitate cu Sfintele Sinoade Ecumenice, ereziile trinitare și histologice însă modul de existență este individualist și anticomunial. Dumnezeul Treimic este definit ortodox, însă modul de raportare la Preasfânta Treime este realizat pe coordonate lumești, harul fiind de trebuință, nu pentru curățirea de patimi, luminare și îndumnezeire, ci pentru binecuvântarea realităților lumești în care este ancorat el, creștinul egocentrist. Pe de altă parte, Iisus Hristos este mărturisit intelectualist ca Dumnezeu-Omul, după tipare dogmatice, iar la nivel practic este redus la o dimensiune eretică-arianistă, a Omului înzestrat cu puteri dumnezeiești sau chiar ca un mare inițiat al umanității.

În aceste condiții, cum poate creștinul ortodox răspunde provocărilor contemporane și cum poate lupta pentru a păstra credința nealterată la nivelul experienței personale? Cum poate învinge patimile când viețuirea sa este străină de dimensiunea cerească a Împărăției lui Dumnezeu? Cum poate să-l biruiască pe diavolul crezând că stăpânește bine Dogmele și Canoanele, când satana, prin cuvintele Sfintei Scripturi, l-a ispitit cu îndrăzneală luciferică pe Domnul?

Apoi, nu în ultimul rând, dictaturile electronică, medicală, alimentară și religioasă se vor contura într-o Nouă Ordine Mondială, în care omul apostat va fi silit să accepte o realitate pe care el însuși și-a proiectat-o și și-a modelat-o după chipul și asemănarea nevoilor personale, în plan lumesc. Astfel, încălcarea Sfintelor Dogme și a Sfintelor Canoane se poate face la nivel existențial. Dacă acestea exprimă formularea experienței Sfinților, încălcarea lor se poate realiza printr-un mod de existență străin de voia lui Dumnezeu. Și cu cât mai mult, însă, când chiar aceste formulări sunt încălcate cu bună știință…!

Sursa: https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2024/03/27/erezia-ca-mod-de-existenta/

🛐 Crezul ortodox a fost schimbat de ecumeniști în înțelesul (fondul) său (nu ca formă, literă), la Porto Alegre (2006) →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Deși în BOR se mărturisește Crezul ortodox, înțelegerea pentru Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească pe care o au ecumeniștii este eretică, fiindcă spun ei că "Biserica este chemată să-și manifeste unitatea într-o bogată diversitate"!

Adică, cu alte cuvinte, au loc și ereticii în Biserică, fără pocăință și Botez ortodox, într-o "unitate în diversitate", promovată de CMB și legitimată de "Sfântul și Marele Sinod" din Creta, 2016.

II. 3. Mărturisim Biserica una, sfântă, catolică (universală - n.n) și apostolică, așa cum este exprimată în Crezul Constantinopolitan (381). Unicitatea Bisericii este imaginea unității Dumnezeului Treimic și Unic în comuniunea Persoanelor divine. Sfintele Scripturi descriu comunitatea creștinilor ca fiind trupul lui Hristos a cărui diversitate interdependentă este esențială pentru integritatea sa: „Darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh. Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn. Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează toate în toţi. Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos.” (1 Corinteni 12, 4-7). Astfel, ca popor al lui Dumnezeu, ca trup al lui Hristos și ca templu al Duhului Sfânt, Biserica este chemată să-și manifeste unitatea într-o bogată diversitate. "Chemaţi pentru a constitui biserica cea una", Porto Alegre, 2006. Documentul aprobat: https://www.oikoumene.org/es/resources/documents/called-to-be-the-one-church-as-adopted

🚩 Părintele Claudiu Buză: Luați aminte să nu greșiți Duhului Sfânt și să vă pierdeți mântuirea, urmând unui dezbinător înfumurat, cu aere de mărturisitor, care afișează o falsă smerenie❗ →

- Posted in Mărturisirea Ortodoxă by

Mitropolitul Longhin de la Bănceni — Oastea Domnului

Am observat cu îngrijorare, că sunt creștini care îl urmează pe pr. Matei Vulcănescu în delirul lui, dând anatemei pe creștinii ortodocși care fac parte din lucrarea Oastei Domnului.

Oare v-ați întrebat dacă toți aceștia formează o "parasinagogă", fără nicio excepție, după închipuirea pr. Vulcănescu?

Oare ÎPS Longhin Jar face parte dintr-o "parasinagogă" (după cum afirmă clericul greco-ruso-antiohian), sau este, fără nicio îndoială, Episcop Mărturisitor al Bisericii Ortodoxe?!

Cum să dai anatemei pe un Arhiereu Mărturisitor prigonit pentru apărarea dreptei credințe?!

Oare credincioșii Bisericii Ortodoxe Române din Ivești, care s-au îngrădit de erezia ecumenismului și minciuno-sinodul din Creta, pe care îi păstoresc întru adevărul lui Hristos, care consideră în chip ortodox că Botezul este nașterea din nou, sunt vrednici de anatema rostită asupra lor de mateitul antiohian?!

Luați aminte să nu greșiți Duhului Sfânt și să vă pierdeți mântuirea, urmând unui dezbinător înfumurat, cu aere de mărturisitor, care afișează o falsă smerenie!


Părintele Claudiu Buză

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid0357ywqo88zcDuxqHEasKJEWDq5Smk2L2z1i3uyPdi6EdREY1gNpbvDkZSQrhkKmn2l

✝️ Părintele Claudiu Buză: Harul necreat și grația creată →

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

enter image description here

A vorbi despre Ortodoxie este cu neputinţă pentru cel care nu înțelege puterea dumnezeiască care o însoțește și o definește. Sfântul Grigorie Teologul spunea că ,,a vorbi despre Dumnezeu este cu neputinţă, iar a-L înțelege pe Dumnezeu este și mai cu neputință". Întăriți de Harul dumnezeiesc rostim adeseori cuvânt despre Dumnezeu, conștienți fiind, totodată, că nu vom putea epuiza bogăția covârșitoare a Stăpânului. Iar lucrul acesta ne dă viață și ne împlinește ființial, deasemenea, prin puterea Harului primit. Ce poate fi mai profund în existența noastră, decât revărsarea Harului necreat ce izvorăște din ființa lui Dumnezeu, prin care suntem răscumpărați, înfiați și așezați în proximitatea Preasfintei Treimi. Avem plinătatea Harului în existența noastră, dar, de cele mai multe ori, nu știm să trăim duhovnicește, fiindcă nu am învățat să conlucrăm cu Harul dumnezeiesc. Ortodoxia, însă, ne învață tot ce ne este de folos pentru a ne sfinți viața, și ne oferă modul de existență autentic, benefic omului pentru existența cea bună întru Dumnezeu. Iar toate acestea le dobândim prin Harul Dumnezeului Treimic.

În spațiul apusean, vedem din păcate că s-a alterat învățătura de credință la franco-latinii ieșiți din Biserica Ortodoxă la anul 1054 (NU există Schisma cea Mare, ci ieșirea ereticilor papistași din Biserica cea Una!). Consider că o mare greșeală a franco-latinilor a fost aceea de a considera energia necreată a fi "grație creată". De aici s-a format o prăpastie de netrecut între creat și necreat, latinii căutând să substituie, prin forme lipsite de experiența Bisericii lui Hristos, Adevărul revelat.

Prin această falsă realitate, a "grației create", lumea nicidecum nu se poate sfinți și mântui, fiindcă Dumnezeu nu lucrează printr-o energie de creație ce emană din El. Nicidecum! Ființa necreată izvorăște energie necreată, iar ființa creată se manifestă prin energie creată și se împărtășește de harul necreat al lui Dumnezeu. Pseudo-teologia apuseană, fiindcă s-a lipsit de descoperirea prin Harul necreat și și-a format prin raționamente și silogisme propria gândire, a dezvoltat, ulterior, o adevărată ,,școală a ereziei". Astfel, au apărut în Apus o mulțime de erezii, printre care cele mai cunoscute sunt cele cuprinse în "punctele florentine": primatul papal, Filioque, purgatoriul și azima.

Toate acestea au îndepărtat de la adevăr pe cei care au fost cândva frați ai noștri și au făcut ca Biserica Sobornicească să fie văduvită de întregul Apus. Sfântul Iustin Popovici spunea că primul protestantism l-au avut franco-latinii, când s-au despărțit de Biserica răsăriteană!

Să prețuim Ortodoxia!

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid02wSbYvGNmNTfSFwPqdLoriwUzn9Qe4V3zG1oJZQtY1fsEaymeVjKfi9kPF8FsQyH8l

⏰ Părintele Claudiu Buză: Erezia devine mod de existență →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

,,Dogmele nu au apărut dintr-un efort speculativ al unor teologi deștepți care stau și filozofează. Ci dogmele sunt formulări ale învățăturii Bisericii, pe care Părinții Bisericii le-au întocmit ca să păzească Biserica de erezii. Pentru că, ori de câte ori s-a formulat o dogmă, s-a făcut cu scopul de-a se combate o erezie anume” (Părintele Ioannis Romanidis).

Problema zilelor noastre este că erezia a devenit un mod de existență în care creștinul ortodox apară adeseori formulările dogmatice ale Bisericii, uitând să trăiască ortodox și să combată ereziile pe care le împropriază ca experiență străină de adevărul revelat. Cu alte cuvinte, în multe situații, creștinul vremurilor apostate, învață dogmele ortodoxe pe de rost, rostește Crezul cu multă pioșenie, citează, întraripat de dumnezeiescul dor, din Sfintele Scripturi, postește, se spovedește, merge la Sfânta Liturghie și se împărtășește cu Sfintele Taine, având, totuși, o viețuire străină de Adevărul Revelat. Cum se poate o astfel de înstrăinare? Este posibil, printr-o atitudine legalistă ce răspunde cerințelor instinctuale de a împlini actul sacramental, lipsită de etosul autentic ce trebuie să așeze viața creștinului pe coordonatele firescului, în Duhul Adevărului, spre realitățile cerești.

Cum zicea părintele Ioannis Romanidis, atunci când se prăznuiește Duminica Ortodoxiei, se scot din dulap Sfintele Dogme și Canoane, se șterg de praf, se bat metanii înaintea lor, după care sunt așezate frumos înapoi, așteptându-se următoarea sărbătoare. Adică, se idolatrizează dogma! Ea nu mai este expresia unei experiențe a Sfinților pusă la îndemână ortodoxului pentru a trăi creștinește și a revela un mod de viețuire conform cu Evanghelia. Dogma devine un monolit din care se fasonează idolatru o falsă experiență ce așează omul într-o existență duală. Pe de o parte, Dogma se cinstește prin cunoașterea ei, iar pe de altă parte se necinstește prin încălcarea ei la nivelul viețuirii personale.

Ca să fiu mai precis, în aceste vremuri în care toată frumusețea Ortodoxiei a „ieșit la suprafață” prin traducerea Scrierilor Sfinte, ortodoxul, în loc să caute să trăiască experiența credinței (ortopraxia), se limitează la o cunoaștere scolastică, respingând un mod de existență pe care îl exprimă învățătura de credință, atât de mult prețuită. Astfel, creștinul ortodox respinge teoretic hiliasmul, însă viețuiește pe pământ ca într-o împărăție de o mie de ani, uitând de dimensiunea cerească pe care teoretic o exprimă adeseori, ca bun dogmatist, canonist sau teolog. Condamnă, în conformitate cu Sfintele Sinoade Ecumenice, ereziile trinitare și histologice însă modul de existență este individualist și anticomunial. Dumnezeul Treimic este definit ortodox, însă modul de raportare la Preasfânta Treime este realizat pe coordonate lumești, harul fiind de trebuință, nu pentru curățirea de patimi, luminare și îndumnezeire, ci pentru binecuvântarea realităților lumești în care este ancorat el, creștinul egocentrist. Pe de altă parte, Iisus Hristos este mărturisit intelectualist ca Dumnezeu-Omul, după tipare dogmatice, iar la nivel practic este redus la o dimensiune eretică-arianistă, a Omului înzestrat cu puteri dumnezeiești sau chiar ca un mare inițiat al umanității.

În aceste condiții, cum poate creștinul ortodox răspunde provocărilor contemporane și cum poate lupta pentru a păstra credința nealterată la nivelul experienței personale? Cum poate învinge patimile când viețuirea sa este străină de dimensiunea cerească a Împărăției lui Dumnezeu? Cum poate să-l biruiască pe diavolul crezând că stăpânește bine Dogmele și Canoanele, când satana, prin cuvintele Sfintei Scripturi, l-a ispitit cu îndrăzneală luciferică pe Domnul?

Dictaturile electronică, medicală, alimentară și religioasă se vor contura într-o Nouă Ordine Mondială, în care omul apostat va fi silit să accepte o realitate pe care el însuși și-a proiectat-o și și-a modelat-o după chipul și asemănarea nevoilor personale, în plan lumesc. Astfel, încălcarea Sfintelor Dogme și a Sfintelor Canoane se poate face la nivel existențial. Dacă acestea exprimă formularea experienței Sfinților, încălcarea lor se poate realiza printr-un mod de existență străin de voia lui Dumnezeu. Și cu cât mai mult, însă, când chiar aceste formulări sunt încălcate cu bună știință…!

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid0rcgRWNm5X25W6k3FzaAPuQKxwRaWbuxWL9NgapQ7mVUV76ZVC1JBC4gkY81xnsxNl

✝️ Părintele Claudiu Buză: După cuvântul Părinților, se pare că războiul îngăduit de Dumnezeu va avea rolul de a da o palmă sistemului antihristic ...

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

După cuvântul Părinților, se pare că războiul îngăduit de Dumnezeu va avea rolul de a da o palmă sistemului antihristic (Sfântul Paisie Aghioritul) și de a opri identitatea digitală să cuprindă toată lumea.

După cuvântul Părinților, se pare că războiul îngăduit de Dumnezeu va avea rolul de a da o palmă sistemului antihristic (Sfântul Paisie Aghioritul) și de a opri identitatea digitală să cuprindă toată lumea.

Să ne rugăm Domnului ca printre popoarele salvate de la "identitatea digitală" să fie și România!

"Unii leagă a Doua Venire de această intervenţie a lui Hristos. Eu nu pot spune asta. Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, când va veni ca Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă. Va interveni Hristos, va da o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi tot răul şi în cele din urmă îl va transforma în bine. Drumurile se vor umple de locuri de închinare."Sfântul Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească

Vă amintiți când s-a încheiat plandemia? Când au încercat să se atingă de copii prin vaccipare! Are grijă Domnul de noi... să fim asemenea copiilor (în nevinovăție, nu în gândire!).

✝️ Părintele Claudiu Buză: Despre pregătirea pecetluirii, în contextul apostaziei și globalizării →

- Posted in Mărturisirea Ortodoxă by

Credinciosul cu adevărat ancorat în viețuirea cea bună, după cuvântul Evangheliei Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, poate vedea clar, pentru prima dată la aproape două mii de ani de la descoperirea avută de Sfântul Ioan Teologul, cum Cartea Apocalipsei își dezvăluie încetul cu încetul tainele.

Multitudinea prorociilor Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe din ultimile sute de ani, care au avut descoperiri Dumnezeiești, de la Sfântul Ioan de Kronstadt, Sfântul Lavrentie de Cernigov și până la Sfântul Paisie Aghioritul vin să întărească credința noastră, anume că toate cuvintele Scripturii sunt adevărate și se împlinesc sub ochii noștri.

În aceste cumplite vremuri de apostazie, aproape generală, când până și cei care ar trebui să păstorească turma sunt dintre cei care au făcut pact cu vrăjmașul și o sfâșie din interior, credinciosul trebuie să se afunde în cercetarea Scripturilor, a profețiilor, a vieții Sfinților Părinți și în rugăciune pentru a putea rămâne neabătut pe calea îngustă către măntuire.

Această scurtă expunere își dorește să aducă în atenția cititorului câteva elemente cheie care trebuiesc luate în seama, fiindcă pot conduce pe cel nepăsător la pecetea lui Antihrist, așa cum ne vorbește Sfântul Ioan Teologul în Cartea Apocalipsei.

Vedem cum de la începutul așa zisei pandemii din anului 2020 majoritatea statelor lumii au acționat în același mod la comandă, cu același narativ susținut de media audio vizuală, impunând măsuri restrictive și anticonstituționale care nu au avut alt scop decât distrugerea controlată a economiilor lumii și înaintarea spre instaurarea unui sistem totalitar, la nivel mondial, de control și înrobire a oamenilor. Pentru prima oară în istorie, oamenii au fost condiționați de existența unui document în format electronic care să ateste statutul vaccinal pentru a-și putea procura cele necesare traiului.

,,Și ea îi silește pe toţi, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogaţi și pe cei săraci, și pe cei slobozi și pe cei robi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.” ( Apocalipsa 13, 16-17 )

Deși prin cele citate mai sus nu putem afirma că sunt deja împlinite, nu putem să nu observăm cum în toată lumea se fac eforturi pentru centralizarea datelor cu caracter personal și pentru împingerea oamenilor spre acceptarea unei identitați digitale (DIGITAL ID), care va duce în final la acceptarea semnului fiarei.

Atât Cartea Apocalipsei cât și profețiile Sfinților Părinți ne spun că în ultimele zile ale omenirii va fi instaurat un regim totalitar mondial care va exercita un control economic absolut asupra întregii omeniri și care va dispune de un sistem de identificare a tuturor ființelor umane. Văzând cele ce s-au întâmplat în ultimii ani și tendința de înlocuire a banilor fizici cu bani digitali putem spune că profeția Sfântului Ioan a început să-și facă vizibilă împlinirea.

Așadar, pentru o bună înțelegere a celor ce se întâmplă, trebuie să studiem cu atenție Sfânta Scriptură și cuvintele Sfinților, dar să avem cunoștință și despre mersul general al evenimentelor în societatea umană, căutând să aflăm relațiile dintre realitate și profeție. Pentru a înțelege corect vremurile și locul unde ne aflăm din punct de vedere istoric, raportat la cele descoperite în Cartea Apocalipsei, trebuie să facem o scurtă trecere în revistă a celor ce stau la baza sistemului care va duce la pecetluirea finală.

Încă de la începutul anilor 1970, odată cu apariția sistemului de coduri de bare, s-a putut face vizibil planul apocaliptic de înrobire a întregii omeniri. Astăzi, acest sistem este generalizat și este aplicat pe toate produsele existente pe piața. Motivul real al creării unui astfel de sistem este dorința de a deține controlul asupra datelor privind orice producție economică. Sistemul poate stoca informații despre țara de origine, despre producător și felul produsului.

A urmat, aproape în același timp, apariția cardurilor bancare și astfel pentru prima oară sistemul a putut să aibă control asupra tuturor tranzacțiilor. Apariția internetului a reprezentat un mare pas înainte în acest plan demonic. Internetul este una din cele mai valoroase arme în mâna elitei globaliste, care urmărește controlul omenirii, căci prin intermediul său oamenii pot fi manipulați în mod inconștient prin afluxul mare de așa zis informații care sunt distribuite tocmai pentru a determina adoptarea unui tipar de gândire al maselor în sensul în care își dorește elita conducătoare.

Apariția platformelor sociale cum ar fi Facebook, Twitter sau Instagram, care deși par mijloace moderne de comunicare ce faciliteaza schimbul de informații, sunt știut a fi invenția serviciilor secrete de informații. Principalul lor rol este acela de a culege informații despre utilizatori și de a manipula percepția publică colectivă. Facebook este una din companiile cele mai puternice care colectează un volum uriaș de date ce sunt folosite pentru crearea profilurilor digitale ale utilizatorilor. Apariția Google, care de asemenea este o companie ce are în spate tot serviciile secrete, îndeplinește același rol de a culege informații, de a manipula percepția publică și de a stoca date, cu scopul de a profila și cataloga utilizatorii.

Cunoscând astfel cele ce se lucrează în lume prin intermediul acestor tehnologii și având cunoștință, despre cele ce au să vină, din descoperirea Sfântului Ioan Teologul, putem vedea limpede cum o serie de măsuri legislative sunt luate concomitent în toate țările lumii cu scopul creării arhitecturii unui stat totalitar mondial, care va culmina cu întronarea lui Antihrist. Printre aceste măsuri putem identifica concret pe cele cu rol vizibil în acest plan:

Crearea banilor electronici CBDC (Central Bank Digital Currency)

Acești bani digitali CBDC sunt fundamental diferiți față de banii digitali existenți în acest moment prin faptul că sunt controlați de către Băncile Centrale ale fiecărui stat și de către guverne. Acest lucru face posibil ca toate tranzacțiile efectuate să fie urmărite și controlate de către guvern. Mai mult decăt atât, tehnologia din spatele acestei monede permite supravegherea în timp real a unei tranzacții și blocarea ei în anumite condiții.

Alocarea cotelor de carbon de către Uniunea europeană,

... care urmărește cuantificarea și alocarea unei cote unice de carbon pe cap de locuitor ce va putea fi folosită. Acest lucru, în contextul eliminării banilor fizici și implementării monedelor digitale, va avea consecințe de neimaginat pentru majoritatea oamenilor în ceea ce privește restrângerea drepturilor și a libertăților fundamentale și constituționale, întrucât, în momentul depășirii cotei unice alocate, orice tranzacție de cumpărare va putea fi blocată în timp real.

Identitatea digitală (Digital ID)

Identitatea digitală este metoda digitală de a dovedi identitatea unei persoane. Ea este emisă și acreditată de către guvern și presupune colectarea datelor biometrice care sunt unice fiecărei persoane cum ar fi: amprentele degetelor, scanarea feței sau scanarea irisului. Toate datele cu privire la identitatea digitală a fiecărei persoane vor fi stocate de către guvern sau de către companii private ce au parteneriate cu guvernul.

Inteligența artificială

... va fi elemetul central prin care elitele satanizate conducătoare ale acestei lumi vor să controleze și să înrobească întreaga suflare. Odată ce toate aceste măsuri vor fi implementate și se va face trecerea la moneda digitală va fi atins obictivul lor de a controla fiecare aspect al vieții celor care de bună voie au acceptat intrarea în acest sistem. Inteligența artificială va fi cea care va controla fiecare individ pe baza identității digitale și a profilurilor create de către companii precum Facebook sau Google, va acorda scoruri de bună purtare sau va penaliza în funcție de nivelul de obediență către sistem și va permite accesul la toate cele necesare traiului.

Deși toate aceste măsuri sunt prezentate ca o evoluție firească a progresului tehnologic care va simplifica viața noastră, de fapt ele sunt implementate cu scopul controlului și înrobirii întregii umanitați. Iar noi, ca și creștini ortodocși, întelegem astăzi mai mult decât oricând, cunoscând Scripturile și profețiile Sfinților Părinți ai Bisericii, că toate acestea vin să netezească calea înaintea întronarii lui Antihrist și că ne aflăm istoric foarte aproape de momentul apariției sale ca și conducător al întregii omeniri.

Vedem astfel cum identitatea digitală reprezintă un pericol existențial fără precedent în istoria omenirii, căci fără deținerea acestei identitați digitale omul va fi practic exclus din toate sectoarele vieții sociale, nemaiputând practic să-si continue existența în cadrul societății. Ne putem da seama că toate cele pe care le plănuiesc sunt insuflate și meștesugite de nimeni altul decăt de vrăjmașul diavol, dușmanul dintru început al omului.

Dar toate acestea se vor face cu acordul oamenilor,

... căci noi știm din învățătura Bisericii că oamenii de bună voie vor accepta și chiar vor cere soluții care li se par a le face viața mai usoară. Este ceea ce vedem în fiecare zi pretutindeni cum oamenii adoptă în număr din ce în ce mai mare sistemul de plăți digitale, plătind cu telefonul sau cu cardul.

Marea dramă a zilei de astăzi este că oamenii necăutând Adevărul, necunoscându-și adevărata credință, nesocotind Scripturile și profețiile Sfinților Părinți, se fac urâtori ai propriilor suflete căci noi știm din Cartea Apocalipsei că cei care vor primi în final pecetea lui antihrist se vor osândi singuri la chinurile cele veșnice.

,,Și al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei și chipului ei și primește semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, va bea și el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, și se va chinui în foc și în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri și înaintea Mielului. Și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Și nu au odihnă nici ziua, nici noaptea cei ce se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei" (Apocalipsa 14, 9-11).

De aceea, este important pentru noi să înțelegem corect vremurile pe care le trăim și să respingem cu hotărâre, chiar cu prețul vieții, orice formă de identitate digitală ce stă în strânsă legătură cu pecetluirea, care ne-ar putea pune în pericol mântuirea.

+ + +

"Că celor ce au cunoştinţă, cu lesnire le va fi cunoscută venirea lui [Antihristului]. Iar celor ce îşi au mintea permanent la lucruri lumeşti, măcar dacă ar şi auzi, nu vor crede, şi urăsc pe cei ce le-ar spune" (Sfântul Efrem Sirul).

enter image description here

"Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii" (Sfântul Paisie Aghioritul).


"Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru (pecetluirea) l-ar putea înţelege şi un prunc mic" (Sfântul Ierarh Ermoghen).

ARHIMANDRITUL ATHANASIE MITILINEOS:
,,ACEST CARD INTELIGENT NU-L VOM PRIMI!"

În iulie 2000, împreună cu domnul teolog Vasile Papanikolau, l-am vizitat pe starețul Atanasie Mitilineos la Stoumiu din Larisa. După Liturghie am rămas ca să primim binecuvântarea Bătrânului la fel ca și multă altă lume. Noi am rămas ultimii, domnul Papanikolau îl cunoștea personal pe Gheronda Atanasie și m-a recomandat. După ce am făcut cunoștință i-am adresat o întrebare care mă frământa în mod special: ,,Părinte", i-am spus, ,,aș dori să-mi spuneți despre acest faimos card de asigurare despre care se vorbește și care a început deja să fie trimis și acasă". ,,Nu v-au informat în parohia dumneavoastră în legătură cu acest fapt?", m-a întrebat. ,,Nu", am răspuns. Atunci Starețul ne-a spus: ,,Aceste carduri simple pe care ni le trimit și ni le propun necontenit, putem - după iconomie - să le luăm pentru că trebuie să trăim; altfel nu vom putea să facem față nevoilor de zi cu zi. Aceștia, însă, ne vor trimite și un card inteligent care le va înlocui pe cele de dinainte. Aceștia cred oare că sunt mai inteligenți decât noi, creștinii, și că noi nu știm ce se ascunde în spatele lui? Acest card inteligent nu-l vom primi! Pentru aceasta merită să plecăm și în munți dacă trebuie, pentru că o vom face pentru dragostea lui Dumnezeu și vom avea asupra noastră harul Lui. În ceea ce privește supraviețuirea să nu vă neliniștiți, pentru că este grija lui Dumnezeu. Acest card să nu-l luăm pentru că, oricine îl va lua, nu va scăpa de pe pecetluirea care urmează".

Manolas Konstandinos, Ptolemaida, în Mărturii ale închinătorilor. Cuviosul Paisie Aghioritul, vol. al II-lea, p. 62.

Cuvânt al unor drept-slăvitori creștini, numiți pe nedrept "eretici anticipiști".

— Părintele Claudiu Buză

— Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid022FQ54khsNsQUsg8peizk5CxWoJwNPVySM9CqBX73t5Uxt3HRTCiBeD8NtJ7eTGbNl

🛑 Părintele Claudiu Buză: Ambasadorul apostaziei (lepădării de credință) în agora mărturisirii →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

AMBASADORUL APOSTAZIEI (LEPĂDĂRII DE CREDINȚĂ) ÎN AGORA MĂRTURISIRII

Circulă de ceva timp pe Facebook un articol denigrator la adresa celor care au ales să ducă o luptă sinceră împotriva ecumenismului legiferat sinodal, scris de Ambasadorul Creștin Ortodox. Cine este și de unde a ieșit acest "Ambasador" al ortodocșilor, nu știm! Însă, pare a fi portavocea sistemului și emisar al trădătorilor de credință. Limbajul său lasă de dorit pentru cel care se prezintă ca fiind "Ambasador creștin ortodox". Un ambasador lumesc, adeseori se exprimă și se manifestă cu multă noblețe și delicatețe. Cu atât mai mult ar trebui să ne așteptăm din partea unui "ambasador duhovnicesc", care are pretenția să vorbească în numele Bisericii. Dar Biserica întotdeauna s-a exprimat prin Învățătorii Ei și prin învățăturile cuprinse în Dogme și în Canoane, nu prin păreri personale și interpretări subiective. Ortodoxia este prea bogată și prea frumoasă ca să fie denaturată de oameni care iubesc mai mult opinile proprii decât cuvintele Sfinților.

Pentru Ambasador, "cei care lovesc dinăuntru" Biserica, numiți fără pic de rușine "nenorociți periculoși", sunt "așa-zișii mărturisitori și apărători moderni ai Bisericii și turmei lui Hristos". Pentru emisarul ortodox, cei care de fapt "apară Biserica de schismă și de dezbinări", sunt ei înșiși dezbinători și schismatici, de parcă Sfântul Fotie cel Mare a lăsat Canonul 15 exact pentru acest motiv: schismă și dezbinare! Sau Sfinții, îngrădiți de ereziile de peste veacuri, au luptat în afara Bisericii cu ereticii neavând știință de carte teologică. Mai mult decât atât, dacă în lupta împotriva ecumenismului folosim cuvinte ale Sfinților "expunem o falsă smerenie", iar dacă vorbim după părere, cum dealtfel nu ar trebui, nesocotim învățăturile Sfinților. Pentru Ambasador "tăcerea este de aur", iar mărturisirea este mândrie sau judecată a ierarhiei. Se uită că atunci când episcopul propovăduiește public o erezie devine minciunoepiscop sau minciuno-învățător, iar îngrădirea nu se face față de ierarhie sau față de Biserică, ci față de erezie și față de cel prin care este propagată erezia: pseudoepiscop! Ambasadorul este convins că "mărturisitorii" habotnici sunt "unelte inconștiente ale întunericului", agramați, lipsiți de cuget ortodox și de trăire, că nu au blândețe, răbdare pace și bunătate. Probabil că a observat, pe bună dreptate, unele exagerări și derapaje la unii nepomenitori care, într-adevăr, sunt condamnabile, dar de aici și până la a-i numi pe toți cu cele mai josnice apelative, este de neînțeles! Este regretabil că unii nepomenitori sau mărturisitori au inclus alături de mărturisirea împotriva ecumenismului și a minciuno-sinodului din Creta, denigrări și chiar batjocoriri ale unor Părinți, precum și sancționarea unei evlavii bine așezate a celor din Biserică față de aceștia și față de moștenirea duhovnicească lăsată poporului drept-credincios. Un ambasador cu discernământ ar trebui să cunoască că nu toți nepomenitorii sunt în acest duh de dezbinare, și că nu au ca obiectiv ruperea unității Bisericii. Dimpotrivă, trebuie să apărăm unitatea Bisericii!

Ambasador creștin ortodox, altcineva, rupe unitatea Bisericii, nu nepomenitorii! Citiți cu atenție partea a doua a Canonului 15 și veți afla cine rupe unitatea Bisericii. Acea listă ar trebui să o publicați, lista rușinii și a trădării. Însă văd că apărați pe adevărații vinovați și vă faceți complice trădării și vânzării credinței. Avea dreptate Pr. Prof. Theodoros Zisis când spunea că cei care se opun ridicării zidului de apărare împotriva ecumenismului prin îngrădirea de erezie, se fac împreună vinovați cu cei care au legiferat sinodal erezia.

Așadar, nu mai mințiți poporul cu diplomația bisericească și cu surogate pseudo-duhovnicești, și lăsați ura și disprețul la adresa celor care încearcă să facă ceva în Biserică împotriva unei erezii cumplite care va duce la iad pe toți cei îmbolnăviți de ea. Vreți să vă faceți ambasador al iadului?! Să nu fie!

— Părintele Claudiu Buză

— Sursa postării: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid02MEZKnxk2NorMi9GCHXGiYn9KwpVc8Hj7mt2XHy1BnjkM97Q8vhqqPTFDXRUQXnptl


Comentariul Ortodoxia.RO:

Legat de întrebarea legitimă "Cine este și de unde a ieșit acest “Ambasador” al ortodocșilor [..]", se impune a se face următoarele observații:

BOR are la nivel informal un "serviciu de relații și conexiuni" - a nu se confunda cu << Biroul de Presă și Relații Publice >> care este doar o anexă a acestei rețele - care funcționează observabil sau nu asemenea unui serviciu de informații.

Acest serviciu a creat și întreținut, cu mult înainte de momentul Creta 2016, o rețea în teritoriu care furnizează informații cu tot ce se întâmplă în parohii, episcopii, mitropolii, mănăstiri și schituri.

Informațiile pe care le primesc sunt foarte valoroase pentru aceștia deoarece sunt foarte detaliate și le servesc interesele pentru menținerea controlului și "ascultării" impuse și necondiționate.

În cadrul acestei rețele, acest serviciu "cucernic" a integrat și personal care operează "opoziția" - am scris cu ghilimele deoarece este vorba despre o falsă opoziție: aceste persoane la nivel declarativ își manifestă opoziția și rezistența la sistem, creează și întrețin resurse publice și/sau private pe această linie, agreghează un capital de simpatie și de ascultare, iar atunci când primesc ordin pe linie ierarhică - ca să nu zic pe unitate - acești falși opozanți se activează și întorc frontul de luptă.

Modul de lucru al acestor persoane este unul clasic dpdv informativ: lucrează cu liste de persoane, fac rapoarte pe evenimente și situații, le transmit mai departe pe linie ierarhică, le furnizează la cerere celor interesați, uneori ajung și depun mărturie în instanță și din când în când își ridică remunerația pentru munca prestată și rezultatele obținute.

Un alt aspect al acestei construcții informale este că au reușit să integreze și să aducă la "ascultare" asociații și organizații non-profit din sfera religioasă și civică ale pliromei și să le pună la lucru în direcția descrisă mai sus. Asociații care în perioada de dinainte de '89 au activat și funcționat clandestin și/sau ilegal cu multă luptă și jertfă duhovnicească, sunt acum acceptate, orientate, finanțate și puse la lucru pe linia ecumenismului.

În calitate de oameni simpli și de creștini ortodocși să luăm aminte la aceste lucruri, să luptăm și să rezistăm cu armele duhovnicești pe care fiecare dintre noi le are la dispoziție: rugăciunea, postul și Sfintele Taine ale Bisericii.

Prezentare context:

🛑 Părintele Claudiu Buză: S-au rezolvat problemele BOR...?! →

- Posted in Ortodoxie și Actualitate by

S-AU REZOLVAT PROBLEMELE BOR...?!

Oare cât de naivi ne consideră unii dintre "stăpânii și arhiereii noștri", cum că noi am crede că "destituirea" (lipsirea de puterea cuvântului oficial) purtătorului de cuvânt al Patriarhiei vindecă rănile sistemului bisericesc și pune capăt neînțelegerilor și dezbinărilor din Biserică? Cum putem să credem că din partea administrației bisericești se comunică ceva în spațiul public, prin purtătorul de cuvânt, fără știrea patriarhului și a membrilor sinodului sau că dl. Vasile Băsescu emite, pe cont propriu, propriile păreri fără girul mai marilor săi?! Exclus acest lucru! Dacă ar fi fost așa, Sinodul BOR nu ar fi așteptat ca opinia publică să se dezlănțuie împotriva purtătorului de cuvânt, găsindu-l vinovat pentru ideile și polemicile din spațiul public, ci ar fi luat atitudine la timp, reducându-l la tăcere pe "vorbitor", pentru câștigarea unui important capital de imagine.

Nu este exclus ca înșiși sinodalii să abată atenția publică, prin mijloace perfide și manipulatoare, de la o vinovăție comună și criză instituțională, la una singulară, izolată, în persoana purtătorului de cuvânt al Patriarhiei. Astfel, pe de o parte, prin această execuție publică a emisarului, se abate atenția de la adevăratele probleme din interior care nu pot fi rezolvate decât mergând la cauzele care le-au produs. Pe de altă parte, însă, asistăm, de fapt, la propria condamnare a celor reprezentați de cel condamnat care a fost atâta timp portavocea lor!

Iată, așadar, la o primă vedere și o scurtă analiză, o victorie importantă a sinodalilor, încununată cu iertarea oferită de aceștia ÎPS-ului Teodosie, dojenit la propriu, dar nu pedepsit, pentru îndrăzneala de a înfrunta sistemul bisericesc politic corect. Pliroma aplaudă la scenă deschisă această reușită, neînțelegând că adevăratele probleme se vor arăta curând, ca niște răni ce au fost în grabă acoperite, fără curățare și administrarea tratamentului vindecător!

Părintele Claudiu Buză

— Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid02DBuM4xm3T5Q9a6z3veufbboMPNhytEjCd6zCuH8b7kV8WUgMTzuadqfqTdvWRvNVl

🛐 Părintele Claudiu Buză: Lucrarea harului prin iconomie, pentru o anumită categorie a credincioșilor din biserică, până la condamnarea sinodală a ereziei propovăduită de minciunoepiscop →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol impune ca "drept și datorie" întreruperea pomenirii minciunoepiscopului, chiar înainte de o cercetare sinodală. Îngrădirea de erezie nu înseamnă și îngrădirea de Biserică sau de episcop, ci de partea bolnavă (erezie) și de cel prin care se propagă boala (minciunoepiscop).

Asta înseamnă că, în Biserică, Harul lucrează chiar prin cel numit minciunoepiscop până la o condamnare sinodală, într-o formă pe care noi nu o putem înțelege.

enter image description here

Ceea ce știm, este că acolo unde se propovăduiește erezia, chiar numai prin pomenirea pseudoepiscopului, s-a produs o stare nefirească în Biserică, prin care cel conștient de prezența ereziei este afectat sau "întinat" (Sf Teodor Studitul) în urma participării la slujbele Bisericii, acolo unde este pomenit minciunoepiscopul. Iar această stare sau "întinare" nu este dată de lucrarea Harului, ci de răspunsul nostru la conlucrarea cu acest Har pentru sfințirea noastră.

Adică, ortodoxul, conștient de prezența ereziei ecumenismului în Biserică, în formă legalizată prin "sinod mare și sfânt", nu poate fi nepăsător la această anomalie, și răspunde, asemenea sistemului imunitar, pentru a se apăra de boală.

Dar acest lucru îl face nu pentru că nu ar mai fi Har în Biserică, ci pentru că Harul, în conlucrare cu cel părtăș la o erezie propovăduită public, nu îl sfințește pe cel care este greșit ancorat la realitatea spațiului eclezial. Harul lucrează, prin iconomie, până la o condamnare sinodală, pentru o anumită categorie de credincioși.

Este exact același lucru ca la împărtășirea cu Sfintele Taine. Nu Sfintele Taine sunt întinate sau lipsite de Har, ci nevrednicia noastră face ca Sfintele să ne fie spre osândă.

Iar scoaterea în afara Bisericii a ierarhilor ecumeniști și condamnarea lor, se va putea face doar de un Sinod panortodox. De asemenea, problema validității sau invalidității Sfintelor Taine în Biserică, ține tot de competența unui Sinod panortodox.

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid022UuUrbqfeixUKpfVnroxsr7xG5sqqQHoK7sukTaacoDze9z1xNrUeADeoE7gCDuEl

🛐 Părintele Claudiu Buză: EȘECUL SINODULUI UNIONIST DE LA FERRARA - FLORENȚA ȘI "VICTORIA" ECUMENIȘTILOR DE LA KOLYMBARI, CRETA →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

🛐 Părintele Claudiu Buză: EȘECUL SINODULUI UNIONIST DE LA FERRARA - FLORENȚA ȘI "VICTORIA" ECUMENIȘTILOR DE LA KOLYMBARI, CRETA  SINODUL DE LA FERRARA - FLORENȚA (1438-1439)

"De îndată ce călătorii păşiră pe ţărm, locuitorii Constantinopolului îi copleşiră pe Episcopi cu întrebări: 《Cum s-a încheiat Sinodul? Am izbândit?》Cei ce fuseseră siliţi la unire sau i se alăturaseră din interes, dar nu erau lipsiţi de conştiinţa nelegiuirii lor, nu ascunseră adevărul. Simţindu-se acum slobozi în pământul de baştină, între fraţii lor ortodocşi, ei răspunseră cu adâncă întristare: 《Ne-am vândut credinţa, am schimbat Ortodoxia cu heterodoxia şi, pierzându-ne credinţa curată de mai înainte, ne-am făcut azimiţi. Tăia-ni-s-ar mâinile ce au semnat nelegiuita hotărâre! Smulge-ni-s-ar limbile ce au rostit învoirea cu latinii!》 Iată dar care au fost întâile cuvinte ale bunilor, dar slabilor Păstori – Antonie al Iracliei, membrii mai vârstnici ai Sinodului şi alţii. Vestea stârni un simţământ de groază poporului ortodox al cetăţii. Toţi îi ocoleau pe noii sosiţi, chiar cei ce nu aveau nimic de-a face cu ei. Clericii rămaşi la Constantinopol nu voiră nici să slujească cu cei ce, căindu-se de învoirea lor la unire, spuneau că fuseseră siliţi să o facă!" (Ivan N. Ostrumov, Istoria Sinodului de la Florenţa).

SFÂNTUL ȘI MARELE" SINOD DIN CRETA, 2016

"Cel mai important eveniment al Ortodoxiei din anul 2016 a fost Sfântul și Marele Sinod din Creta. Acesta a avut loc la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16 – 26 iunie 2016, sub președinția Sanctitatății sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Delegația Patriarhiei Române, condusă de Preafericitul Părinte Daniel a participat la toate lucrările Sinodului. În Sesiunea festivă de încheiere a lucrărilor Marelui Sinod, Patriarhul Ecumenic a consemnat: 《Împreună am scris istorie (oficializarea ecumenismului - n.n)! Am scris un capitol nou în istoria Bisericii!》" — (Basilica).

ÎNTREBARE:

Dacă după Sinodul de la Florența a existat împotrivire din partea pliromei care nu a primit mincinoasa unire, după sinodul din Creta lipsa reacției pliromei pentru respingerea hotărârilor eretice nu conduce implicit spre acceptarea ecumenismului ca fiind credința Bisericii?!

SOLUȚII:

După modelul georgian care a scos BOG din CMB, avem două alternative:

  • Pseudoierarhii să respingă hotărârile eretice ale Sinodului de la Kolymbari, să condamne ecumenismul și să iasă din CMB;

sau

  • Să ieșim din mijlocul ecumeniștilor (nu din Biserică!) și să ne deosebim de ei pentru a nu fi părtași trădării lor.

Georgienii au reușit! Noi...?!

Sursa: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1505851330203594&set=a.119992032122871


Comentariul Ortodoxia.RO:

enter image description here

🛐 Părintele Claudiu Buză: Trădarea (Ortodoxiei) este mai veche decât momentul Creta, 2016. →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

"Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică se recunosc reciproc ca Biserici-surori, responsabile împreună de menţinerea Bisericii lui Dumnezeu în credincioşie faţă de planul divin. După cuvintele papei Ioan-Paul II, efortul ecumenic al Bisericilor-surori din Răsărit şi Apus, bazat pe dialog şi rugăciune, caută o comuniune perfectă şi totală, care să nu fie nici absorbţie, nici fuziune, ci întâlnire în adevăr şi dragoste (cf. „Slavorum Apostoli”, nr. 27)." — Acordul de la Balamand, din anul 1993 (Principii eclesiologice, art. 14).

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid034p5LY7c9FaGVPNQMfMMUYtiBsQwhhT4drJQ5cNh5VPuopUo4MkkjbmYB9UnmmEnjl

✝️ Părintele Claudiu Buză — despre trădarea de la Ferrara-Florența vs sinodul tâlhăresc din Creta →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

De ce după trădarea de la Ferrara-Florența pliroma Bisericii a luat atitudine împotriva ierarhiei apostate, iar după sinodul tâlhăresc din Creta, credincioșii urmează pseudoepiscopilor, spunând că nu s-au schimbat Dogme și Canoane, totodată, acceptând un "ecumenism lucid"?! De ce aceia, în secolul al XV-lea, nu au așteptat spunând că "nu s-a întâmplat și nu s-a schimbat nimic prin semnăturile de la Florența" și că "nu s-a ajuns la Potir comun", iar creștinii din vremea noastră, după Kolymbari - Creta așteaptă, pentru a se împotrivi ecumenismului, prezența ereticilor în Biserică, slujirea alături de ei și mult doritul Potir comun?!Părintele Claudiu Buză

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid03bxm732Z4tjhNNBkGY5ZcE2gsA6jnWrWot2WNdmBwLouyXEcgo6QY4iEiFgSPiqrl

🛐 Părintele Claudiu Buză: EREZIA PROPOVĂDUITĂ PUBLIC DUCE LA SCHISME ȘI DEZBINĂRI →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

LEGIFERAREA și PROPOVĂDUIREA publică a ecumenismului reprezintă CAUZA PRINCIPALĂ A SCHISMEI ucrainene care se configurează la nivel panortodox!

Înțelegem această realitate citind Canonul 15, I-II Constantinopolul - erezia generează dezbinări și schisme! Dacă BOR va încerca să rezolve sinodal doar problema schismei ucrainene, fără a respinge și fără a condamna ecumenismul, rezultatul va fi doar provizoriu benefic (deși sunt semne că BOR va accepta sinodal schisma!). Boala, însă, va rămâne nevindecată!

Un medic bun, responsabil, pentru a trata o afecțiune serioasă, merge până la cauza bolii, și nu operează, dacă e cazul, fără a curăța locul care produce infecție în organism. La fel trebuie să fie și în Biserică, prin "medicii" Ei care sunt ierarhii.

Dacă a apărut o boală în Trupul Bisericii, ierarhia trebuie, conform făgăduințelor făcute la hirotonie, să vindece organismul bolnav prin Dogme, Canoane și învățături ale Sfinților Părinți. Acestea sunt "tratatele de medicină" ale Bisericii! Dacă nu se intervine asupra cauzei bolii, atunci problemele se adâncesc și cresc riscurile să fie îmbolnăvite și mădularele sănătoase ale Bisericii, chiar dacă asistăm la o aparentă vindecare.

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid02B8Mz9VrJCc9BwWgE2D154Yqe4wP4GATP7Jxa8f2Q4MNcxqyJQqBURzDtfmeYFFGhl

7️⃣ Părintele Claudiu Buză: ȘAPTE ANI ÎNTRU NEPOMENIRE! →

- Posted in Ortodoxia în România by

Astăzi se împlinesc șapte ani de când m-am îngrădit oficial de ecumenism, prin nepomenirea episcopului Vincențiu al ESC, devenit pseudoepiscop prin acceptarea de către sinodul BOR a hotărârilor eretice de la Kolymbari, Creta.

Nu scriu aceste rânduri ca urmare a unor fapte de vitejie duhovnicească, ci ca pe un firesc al vieții mele de nevrednic slujitor al lui Hristos, care nu a suferit trădarea credinței și manipularea mincinoasă de ascundere a adevărului. Am știut ce mă așteaptă dacă întrerup pomenirea și mi-am asumat consecințele acestei alegeri, încredințat că Harul lui Dumnezeu mă va însoți în acest demers, pe care propria-mi conștiință mă atenționa că trebuie să-l realizez, cu orice preț. M-au ajutat în hotărârea luată atât fiii duhovnicești, care erau pregătiți prin cateheze pentru acest drum al îngrădirii, precum și prezbitera care mi-a fost mereu alături în deciziile importante și care, chiar în dimineața Duminicii zilei de 30 octombrie (în 29 octombrie, sinodul BOR a legiferat hotărârile eretice ale sinodului tâlhăresc din Creta), mi-a spus că îmi urmează indiferent de decizia pe care o voi lua. Nu știa d-na preoteasă că această hotărâre va avea să conducă la pierderea catedrei de religie pe care o avea la una dintre școlile municipiului Urziceni, prin retragerea binecuvântării episcopului locului, odată cu oprirea mea de la slujire, judecarea nedreaptă și caterisirea nevalidă. Am primit, însă, cu multă bucurie toate nedreptățile săvârșite de Episcopia Sloboziei și Călărașilor, precum și presiunile făcute de colegii din protopopiat care îmi cereau să reiau pomenirea episcopului.

Începutul nepomenirii nu a fost ușor! Slujirea în casele credincioșilor care s-au făcut adevărate biserici, fuga de oamenii sistemului care ne fotografiau, ne filmau și chiar ne urmăreau din umbră, judecățile Consistoriului, pierderea prietenilor și colegilor apropiați au făcut parte din viața noastră de nepomenitori, la începuturile ei. Însă, mângâierile aduse de lucrarea Harului dumnezeiesc și libertatea întru Adevărul lui Hristos au covârșit toate acele neajunsuri.

Încetișor au început să ni se alăture în mărturisire și alți credincioși, din alte zone ale țării. Îmi amintesc de o respectabilă familie din Oradea care a venit în Urziceni, de la peste 600 km distanță, fără a cunoaște adresă, telefon sau a avea alte date de contact, pentru a ne fi alături în îngrădire, și pentru a participa alături de noi la Sfânta Liturghie. Apoi, am cunoscut alți oameni frumoși, iubitori de Adevăr care au ales să se îngrădească de erezia ecumenismului legiferat la Creta. Cei mai mulți dintre aceștia au rămas pe calea echilibrată a nepomenirii (de fapt, a pomenirii întru Adevăr: episcopii ortodocși, care drept învață cuvântul adevărului!). Încercările nu au lipsit pe calea îngrădirii. Unii dintre noi au ales să numească eretici pe cei care nu au întrerupt pomenirea sau chiar au negat existența Harului în BOR. Cu această atitudine de zelotism vătămător nu am fost de acord, pentru că rolul nepomenirii a fost și a rămas acela de a ne îngrădi de erezie și de a "protesta lecuitor" împotriva deciziilor sinodalilor. Noi nu ne-am îngrădit de erezie pentru a-i judeca pe frații noștri care nu au întrerupt pomenirea, ci am păstrat comuniunea cu ortodocșii din Biserică printr-o altă formă de mărturisire împotriva ecumenismului, perfect canonică și patristică. Chiar dacă unii dintre aceștia, negând lucrarea Duhului Sfânt prin nepomenire, ne numesc schismatici și ieșiți din Biserică, ne rugăm Domnului să-i lumineze întru Adevărul lui Hristos Iisus, Domnul.

Vreau în finalul celor spuse, cu sinceritate și multă bucurie, să mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături și ne sunt alături în mărturisirea noastră, tuturor celor care ne urmează în mărturisire, dar și celor care ne stau împotrivă și ne socotesc ca măturătură a Bisericii lui Hristos. Poate că cei din urmă ne sunt adevărații noștri binefăcători, fiindcă nu cei care ne laudă pentru nevrednicia noastră ne ajută să câștigăm Harul dumnezeiesc, fără de care nimic nu suntem, ci cei care ne batjocoresc și ne prigonesc ne ajută cu adevărat să rămânem tari și neclintiți în mărturisirea Adevărului.

Vă doresc tuturor, pomenitori și nepomenitori, ca Adevărul Hristos să vă însoțească în toate căile vieți voastre și să luați aminte la vremurile pe care le trăim, fiindcă sunt vremuri de mărturisire fără de care nimeni nu se mântuiește! Bucurie și binecuvântare!

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid034xatFz3T317VjnroGbaeQvwujF542vtHf2rnjuez9ti3TY11KorkNxvR37wY8Ebkl

 


 

Page 1 of 3