ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🙏 Rugăciune pentru Unitatea Poporului şi pentru Binele Patriei - a Sfântului Calinic de la Cernica

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, Tu, Care ai scăpat neamul lui Israil din robia Egiptului şi l-ai dus în pământul făgăduinţei, întoarce-ţi privirile şi către fiii României şi-i luminează pe dânşii pentru fericirea patriei.

Cu focul Tău cel atotputernic, curăţă inimile lor şi revarsă asupră-le duhul de dreptate şi de frăţie. Precum, în veacurile trecute, Tu le insuflai bărbăţia şi-i făceai a învinge pe cei ce voiau a le cotropi căminele, aşa şi astăzi, Doamne, insuflă-le iubirea de ţară, pentru ca toţi să-şi dea mâna spre a face binele.

Cu Sfântul Tău Duh, fă, Doamne, ca românii să aleagă pe cei mai vrednici şi mai tari în credinţa lor, spre a sprijini dorinţele folositoare ţării.

Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, Tu eşti drept şi atotputernic; nu vei părăsi pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Ajută-i, Doamne, în ziua încercării, ca din inimă curată să poată lăuda Sfânt Numele Tău în veacul veacurilor.

Amin


🙏 Rugăciune pentru România

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte venim la tine, Doamne, cu pocăinţă şi durere în inimi, să ne rugăm pentru poporul nostru românesc.

Intră, Doamne, ca un împărat ceresc în ţara noastră şi în neamul nostru şi-l scapă, Iisuse de uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Că prigoneşte vrăjmaşul sufletul neamului românesc şi viaţa lui o calcă în picioare.Făcutu-l-a să locuiască în întuneric ca morţii cei din veacuri şi sufletul lui este mâhnit de moarte. Că l-au tradat cei puşi de Tine să-l conducă şi au uitat că Tu ai spus că cel ce vrea să fie întâiul, să slujească tuturor. Şi ei au ştiut acest lucru, dar s-au trufit, au uitat de poporul Tău, l-au asuprit şi l-au jefuit, l-au vândut altor neamuri şi au călcat poruncile Tale, iar pământul acesta, pe care l-ai dat neamului românesc pe veci, l-au instrăinat. Dar poporul acesta Te slăveste, Doamne, nu numai cu buzele, ci si cu inima.

Adu-Ţi aminte de el pentru cei ce Te cunosc pe Tine, pentru monahii şi monahiile care zilnic se roagă pentru el şi pentru rugăciunea noastră de astăzi, chiar dacă suntem nevrednici de mila Ta. Pentru că toţi ne-am abătut, toţi am făcut nelegiuire, şi ierarhii, şi preoţii şi credincioşii. Nu mai este nici unul care să facă dreptate, nu mai este nici unul! Ci încetează, Doamne, bătaia Ta împotriva poporului românesc.

Adu-Ţi aminte de bunătatea Ta şi-l miluieşte pe el. Adu-Ţi aminte, Iisuse, de fraţii noştri care sunt în afara ţării, în exil sau vânduţi o dată cu teritoriile cedate, şi-l miluieşte pe el.

Reunifică poporul Tău. Repune-l în cinstea pe care a avut-o la Tine mai înainte, iartă-i păcatele săvârşite, apostaziile, răutăţile, îndemnurile la desfrânare, la neiertare şi la răzvrătire împotriva Ta. Rugători aducem pentru noi pe Maica Ta cea Sfântă, Pururea Fecioara Maria, Puterile cereşti, pe Sfinţii Tăi Apostoli, pe mucenicii neamului nostru şi pe toţi mucenicii, sfinţii şi cuvioşii care au slujit Ţie cu credinţă curată. Adu-Ţi aminte, Stăpâne, de toţi cei care s-au jertfit pentru Cruce, Biserică, Ţară şi Neam; adu-Ţi aminte de sângele lor care s-a vărsat şi pune-l pe acesta în balanţa iertării noastre.

Redă poporului nostru pământul pe care l-a păzit cu grijă şi credinţă prin veacuri, redă-i bisericile şi mânăstirile vândute, redă-i pacea văzduhului şi îmbelşugarea roadelor pământului, stăpânirea de sine, demnitatea lui creştină şi naţională de altădată, conducători buni şi cinstiţi, neasupritori, nemincinoşi şi nelacomi, redă-i arhierei vrednici de Tine, Iisuse Mare Arhiereu, preoţi dăruiţi Bisericii şi Neamului, credincioşi misiunii lor, adevăraţi secerători, aşa cum ii vrei Tu, Milostive. Auzi-ne, Doamne, întru îndurarea Ta! Nu intra, Stăpâne, la judecată cu robii Tăi, ci întoarce-Ţi iar privirea spre noi şi ne ridică din păcat cu dreapta Ta cea mântuitoare. Şi trecând prin patimile toate, curaţaţi prin suferinţă, să ajungem şi la Sfânta Ta înviere, Iisuse, slăvindu-Te pe Tine împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


📆 11 Aprilie: Viața Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului

👨‍🏫10 lucruri minunate despre Sfântul Calinic de la Cernica

💟 Mărturie: Am avut desprindere de retină la ambii ochi

📖 Îndreptar în zece puncte din 1930

- Posted in România Profundă by

România 1930: Cele 10 porunci ale poporului român

 1. Daţi copiilor voştri nume românești!

 2. Păstraţi-vă graiul, portul şi obiceiurile.

 3. Limba românească este o moştenire din bătrâni, o avere care nu trebuie să se piardă...

 4. Adunaţi toate scrierile, poeziile, cântecele, basmele ca nu cumva să se piardă, daţi-Ie de Ia gură la gură.

 5. Păstraţi-vă legea ortodoxă, bisericile precum şi toate lucrurile din vechime

 6. Nu uitaţi la orice pas sau lucrare, că sunteţi români. Cumpăraţi de la români.

 7. Fiţi mândri dacă sunteţi în stare de a învăţa pe alţii a vorbi limba cea frumoasă românească.

 8. Fiţi mândri de poporul românesc, care a luptat pentru a păstra graiul românesc moştenit din vechime!

 9. Ajutoraţi totul ce simte adevărat româneşte.

 10. Ca buni români nu uitaţi niciodată de Dumnezeu, pentru că numai prin credinţa lui s-a păstrat binele întregii Românii Mari de azi!

România 1930: Cele 10 porunci ale poporului român

🔴 Pentru ca poporul român să-și frângă orice putere de rezistență, (…) vor aplica un plan unic și într-adevăr diabolic

- Posted in Profeții și Proorocii by

enter image description here

"Pentru ca poporul român să-și frângă orice putere de rezistență, (...) vor aplica un plan unic și într-adevăr diabolic.

 1. Vor căuta să rupă legăturile sufletești ale neamului cu cerul și cu pământul. Pentru ruperea legăturilor cu cerul, vor întrebuința împrăștierea, pe scară întinsă, a teoriilor ateiste, pentru a face din poporul român, sau măcar numai din conducătorii lui, un popor despărțit de Dumnezeu; despărțit de Dumnezeu și de morții lui, pentru a-l omorî, nu cu sabia, ci tăindu-i rădăcinile de viață spirituală. Pentru ruperea legăturilor cu pământul, izvorul material de existență al unui neam, vor ataca naționalismul ca o idee învechită și tot ce se leagă de ideea de patrie și pământ, pentru ca să rupă firul iubirii care unește poporul român de brazda lui.
 2. Pentru ca acestea să reușească, vor căuta să pună mâna pe presă.
 3. Vor întrebuința orice prilej, pentru ca în tabăra poporului român să fie dezbinare, neînțelegeri și ceartă și, dacă e posibil, chiar îl vor împărți în mai multe tabere, care să se lupte între ele.
 4. Vor căuta să acapareze cât mai mult din mijloacele de existență ale românilor.
 5. Îi vor îndemna sistematic pe calea desfrâului, nimicindu-le familia și puterea morală.
 6. Îi vor otrăvi și ameți cu tot felul de băuturi și otrăvuri...

Oricine va voi să omoare și să cucerească un neam va putea să o facă întrebuințând acest sistem: ruperea legăturilor lui cu cerul și cu pământul, introducerea certurilor și luptelor fratricide, introducerea imoralității și a desfrâului, constrângerea materială prin limitarea la maximum a mijloacelor de subzistență, otrăvire fizică, beție.

Toate acestea nimicesc o nație mai rău decât dacă ai bate-o cu mii de tunuri sau cu mii de aeroplane
".


Corneliu Zelea Codreanu

📜 Academia Română: Aromânii fac parte din poporul român

AROMÂNI

Academia Română a luat act de „continuarea și intensificarea unor activități politice care urmăresc denaturarea adevărului cu privire la aromâni și la dialectul aromân”, se arată într-un comunicat de presă publicat pe siteul instituției.

Academicienii arată că din punct de vedere al adevărului științific, „poporul român are patru ramuri istorice – dacoromâni, aromâni, meglenoromâni, istroromâni – vorbitori ai dialectelor limbii române, dacoromân, aromân, meglenoromân, istroromân. Toți acești români formează o unitate etnică și vorbesc aceeași limbă.

Dialectele românești – dacoromân, aromân, meglenoromân și istroromân – se întâlnesc într-un spațiu vast, din Maramureș și Carpații nordici în nord până în Epir și Tesalia în sud, din Istria, la Marea Adriatică în vest până la Marea Neagră și dincolo de Nistru în est. Vorbitorii lor sunt urmașii populației autohtone romanizate din Imperiul Roman de Răsărit.

Atestate în trecut pe un teritoriu unitar, în nordul și în sudul Dunării, dialectele românești s au izolat de-a lungul timpului, în urma pătrunderii slavilor în Peninsula Balcanică începând cu secolul al VII-lea, fapt care a determinat unele deplasări ale vorbitorilor în acest spațiu geografic în perioada Evului Mediu. Dacoromânii sunt continuatorii românității nord-dunărene, în timp ce aromânii, meglenoromânii și istroromânii sunt continuatorii românității sud-dunărene”.

Academia informează că s-au intensificat acțiunilor ce urmăresc „separarea românilor sud-dunăreni – aromâni, meglenoromâni, istroromâni, vlahi timoceni, ca și a altor români din afara granițelor României (românii timoceni, basarabeni, herțeni, maramureșeni etc.) – de limba și poporul român”.

 • Un citat de Petre Țuțea: Aromânii sunt români absoluți!

📜 Părintele Justin Pârvu: „NOI, ROMÂNII, VOM AVEA ACEASTĂ SOARTĂ A UNUI POPOR DE JERTFĂ” →

- Posted in Părintele Iustin Pârvu by

Părintele Iustin Pârvu

"Dar noi, creștinii ortodocși, să ne vedem de împărăția cerurilor și atunci îi putem elimina din start și pe unii și pe alții. Noi am fost și cu blocul Varșoviei, am fost și cu Blocul Atlantic, am fost și cu Imperiul Austro-ungar și cu Imperiul Otoman, cu toate, domnule, dar am rămas aici de 2000 de ani și trebuie să luăm model din trecutul nostru pentru ce va fi și pe viitor. Vor trece peste noi toți apusenii și răsăritenii, dar noi, românii, vom avea această soartă a unui popor de jertfă. Dacă mă duc la Aiud să văd acolo mărturisitorii noștri, mucenicii noștri, dacă mă duc la Sighet, dacă mă duc la Gherla, dacă mă duc la Pitești, voi vedea peste tot mărturii ale eroilor noștri și numai prin ei, așa după cum plămânul transpiră, aceștia (sfinții închisorilor) sunt plămânii prin care respiră neamul nostru și credem că toți, în sfârșit, care au trecut pe aici și ne-au vrut mai mult sau mai puțin binele, s-au stins iar noi am rămas o mărturie, un adevăr veșnic."Fragment din revista ATITUDINI Nr. 78

Sursa: https://atitudini.com/2023/03/parintele-justin-parvu-noi-romanii-vom-avea-aceasta-soarta-a-unui-popor-de-jertfa/


✝️ Acatistul Cuviosului Părinte Justin de la Petru Vodă, alcătuit de maicile de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

📜 Mihai Eminescu: "Ţara este rodul muncii unor zeci de generaţii şi aparţine altor zeci de generaţii care vor veni"

Mihai Eminescu: "Ţara este rodul muncii unor zeci de generaţii şi aparţine altor zeci de generaţii care vor veni"

Ţara este rodul muncii unor zeci de generaţii şi aparţine altor zeci de generaţii care vor veni. Blândeţea caracteristică a poporului românesc dovedeşte că în trecut el a trăit economiceşte mulţămit, c-a avut ce-i trebuia.” — Mihai Eminescu


Începutul ţărilor acestora şi a neamului moldovenescu şi muntenescu şi cîţi sînt şi în Ţările Ungureşti cu acest nume, români şi pînă astăzi„(...)”Rumân înseamnă romanus şi unul când întreabă pe celălalt despre limbă, zice până în ziua de azi: ştii rumâneşte? ceea ce este aproape:”scis romanice?”, nu zice „moldoveneşte”.” — Miron Costin 1684


Românul păstrează neştirbit tot ceea ce i-au lăsat străbunii: portul, moravurile, limba şi mai cu seamă marele lor nume de romani! Nobleţe prea bine dovedită. Limba lor e întru totul latină.” — Jules Michelet


Din pacate, în secuime peste 60.000 de români întrebuinţează chiar şi în vatra familială… limba maghiară, ne mai având altă dovadă a naţionalităţii lor, decât religia lor ortodoxă”. — Carl F. Marienburg


Ungurii nu iubesc munţii; satele lor sunt situate, mai ales, la şes sau în ţinuturi puţin deluroase. Când ei locuiesc în regiuni muntoase, ei se aşează, mai ales, în văile largi. Numai secuii şi o parte din locuitorii Paloc-ului trăiesc în regiuni relativ mai ridicate” — Etienne Györffy


Maghiarii sunt un popor plin de îngâmfare care,locuind în mijlocul naţiunilor străine lor prin rasă, au pretins totdeauna şi pretind încă să le domine şi să le maghiarizeze şi asta într-un fel de care însăşi ştiinţa suferă. În recensăminte, de pildă, domneşte voinţa bine hotărâtă de a arăta maghiarii mai numeroşi decît sunt in realitate.” — Prof. Dr. Julius Jung, 1877


În ziua de azi, pentru a stăpâni cât mai mulţi oameni, nu se mai cuceresc teritorii, ci sufletele acelor oameni. Odată ce ai sufletul, ai omul; iar când ai omul, teritoriul vine de la sine.” — contele de Marenches


Istoria Neamului Românesc n-a fost decât o lungă, necontenită, halucinantă hemoragie. Ne-am alcătuit într-un uragan şi am crescut în vifor. Popor de frontieră, luptam şi muream pentru toţi. Muream, mai ales, plătind miopia si neghiobia altora.” — Mircea Eliade


Eu nu mă tem de moarte; am înfruntat moartea în mai multe rânduri. Mai înainte de a fi ridicat steagul spre a cere drepturile patriei mele, m-am îmbrăcat cu cămaşa morţii.” — Tudor Vladimirescu


Aceşti bieţi ţărani, cu mantălile şi căciulile lor cu pene de curcan pe cap, ei de care se râsese atâta, dovediră că ştiu să moară dacă nu să învingă şi că li curge în vine tot sângele vechilor daci.” — Kohn Abrest


Acest sentiment puternic de a trăi şi de a muri pentru naţionalitatea lor l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu numele de roman; şi unde este puterea care să le poată lua această naţionalitate, unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste?” — Ştefan Ludwig Roth, 1848


Biruit-au gândul să mă apucu de această trudă, să scoţ lumii la vedere felul neamului, din ce izvor şi seminţie sîntu locuitorii tărîi noastre, Moldovei şi Ţărîi Munteneşti şi românii din Ţările Ungureşti, cum s-au pomenit mai sus, că toţi un neam şi o dată descălecaţi sîntu”. — Miron Costin


📜 Ziarul Adevărul / Hartă: Până unde se întindeau românii înainte de Unire →

Hărțile etnice realizate înainte de înfăptuirea României Mari dovedesc că atât rușii, cât și maghiarii recunoșteau prin statistici proprii faptul că românii sunt majoritari în Basarabia sau Transilvania.

enter image description here

Mai mult, etnicii majoritari din Basarabia, pe „Harta etnografică a Rusiei europene”, apărută la Sankt Petersburg, în anul 1857, erau numiți valahi, și nicidecum maldavani.

Teoria moldovenismului, o creație pur sovietică, a fost concepută după Primul Război Mondial, începând cu 1924, când pe teritoriul Ucrainei Sovietice, în stânga Nistrului, a fost creată Republica Autonomă Moldovenească, un teritoriu mai mare decât al actualei regiuni transnistrene, care a reprezentat pepiniera pentru crearea moldoveanului slav- sovietic, diferit de român.

Sursa / citește în continuare pe adervărul.ro: https://adevarul.ro/istoria-zilei/pana-unde-se-intindeau-romanii-inainte-de-unire-2337019.html

⭕️ Olivia Steer - Patru chestiuni și o Concluzie: O nație de conspiraționiști, din moși-strămoși - asta suntem! →

- Posted in Râsu'-plânsu' by

Patru chestiuni:

 1. Vă readuc aminte să vă țineți departe de “Aromaterapia”, lucrarea încă necenzurată a doctorului negaționist avant la lettre, Jean Valnet, unde se află, ca un corp delict încă neridicat de organele vigilente de anchetă, metoda lui franțuzească și medievală (el îi zice “infailibilă”, după decenii nesfîrșite de practică clinică) pentru stările gripale și primele crize de frig, răceli & more, și anume “groguri făcute dintr-o jumătate de lămîie stoarsă, o lingură de miere și un pahar mare de apă caldă, în care au fiert timp de două-trei minute o bucată de scorțișoară și un cuișor și care se lasă, în infuzie, douăzeci de minute.

 2. Acum un an, cînd deconspiram acest fake-news de proporții galactice, gîndul îmi zbura inevitabil la balcanicii ăștia de români, rușinea Europei, în rîndul cărora rata infectării a fost si e mică, mică de tot, cea mai mică!, chit că nimeni nu le-a dat antivirale în farmacii și nici fascinați nu prea au fost (iar dacă au fost, au fost mai mult la chiuvetă). Nu-i bănuiam de delicte terapeutice minore cu scorțișoară și cuișoare, vă spun sincer!, ci de infracțiuni grave și deosebit de grave, în formă continuă, cu ceapă românească, usturoi autohton și hrean de producție locală.

 3. Se conturează îngrijorator un nou fenomen infracțional, la nivel de cartiere si periferii rurale, din toată țara, unde se comit în mod organizat si premeditat, cu ajutorul unor arme artizanale ingenioase, dar extrem de periculoase pentru circuitul viu al comisioanelor în natură, crime împotriva inumanității (locale si centrale). Mai exact, după metodele descrise și de dr. Christopher Vasey, în subversivul “Ghid de detoxifiere”, în propriile apartamente cvasi-neîncălzite, românii intră, cu chei potrivite, seara, la adăpostul întunericului autoimpus de groaza ultimelor facturi la energie, pentru a se deda tîlhărește inhalațiilor nocturne cu aburi sărați. Sub imperiul răului, moștenit genetic din tată în fiu, după cum ne-a avertizat și Lombroso, la vremea lui, românii fierb în crăticioare smălțuite, la 20 de lei bucata, apă rece cu bulbuci, alături de un pumn sau doi de sare grunjoasă (adusă cu sacii, de pe la vreun slănic de aproape/aiurea ori chiar din Piața Matache, unde se dă la 5 lei kilu’) și inhalează aburii pînă li se curăță plămînii de mucus, prin expectorație indusă, riscînd astfel multa sănătate și viață lungă. Absolut inconștienți!

 4. Practica postului și a rugăciunii, vreme de 40 de zile, la care se supun undeva între 80 si 90% dintre românii ce se declară creștini, în preajma Crăciunului, potrivit datelor ultimului recensămînt, este de asemenea primejdioasă pentru toți, căci are, drept finalitate indezirabilă, întărirea imunității individuale, eliberarea de gîndurile negre și nutrirea nepermisă de sentimente de speranță și fericire împlinită, ceea ce se repercutează negativ asupra întregii societăți.

enter image description here

O nație de conspiraționiști, din moși-strămoși - asta suntem!

(Preluată de la mine, pentru voi)

🔥 Ion Coja despre mutarea Israelului in Romania: „Nu este exod, e invazie!”

- Posted in Politică și Guvernare by

Ion Coja

In 2001, la o conferinta tinuta la sala Dalles, profesorul Ion Coja a afirmat ca in Romania au fost incetateniti 500.000 (cinci sute de mii) de evrei, in mare taina, fara sa se publice nimic despre aceasta veritabila invazie. Nici un oficial nu a intervenit sa-l puna la punct, sa dezminta aceasta informatie si sa linisteasca opinia publica! Explicatia data de Ion Coja la aceasta nefireasca mutenie a autoritatilor in drept si a presei a fost urmatorul: „Noi nu mai avem opinie publica, asa ca nu era nimic de linistit… In mod normal trebuia sa reactioneze ziarele! Sa-mi ceara dovezi si amanunte sau sa ma ia la rost ca alarmez lumea. Am asteptat reactia autoritatilor si a ziarelor ca sa aflu ca m-am inselat! As fi fost eu primul care m-as fi bucurat si as fi suportat cu inima usoara orice corectie, chiar si penala, pentru cele afirmate, numai sa se dovedeasca a fi vorba de o alarma falsa!”. Acest raspuns a fost si inceputul unui amplu interviu pe aceasta tema, acordat in 2011 de distinsul profesor publicatiei online Incorectpolitic.ro. Interviu din care publicam si noi cateva fragmente (M.M.)

Domnule profesor ION COJA, de la cine ati primit aceasta informatie?

De la o persoana din guvern, nu toti guvernantii de dupa 1990 sunt tradatori de Tara. Precum si de la un evreu de treaba, foarte bine informat, care mi-a precizat si cifra finala a evreilor care urmeaza sa se stabileasca in Romania: un milion! Dupa venirea la Cotroceni a lui Basescu am luat legatura, indirect, prin colonelul Diomid Perciun, cu un consilier al presedintelui informat asupra subiectului. Mi-a transmis, prin Diomid Perciun, ca in final va fi sa fie un milion de evrei care se vor stabili in Romania si Republica Moldova… Ca o compensatie, se va face unirea cu Basarabia… Acesta a fost raspunsul! Un raspuns aproape oficial.

Ati publicat un Apel al Romanilor pe aceasta tema. Tradus in engleza, depus pe la ambasade, la agentii de presa… Care a fost reactia?

Tacere din partea tuturor oficialilor, a tuturor autoritatilor. A inceput Apelul sa circule pe Internet insa si asta a fost bine. Mi-au raspuns si cativa evrei, mirandu-se cum de am putut imagina asa ceva! Cica evreii din Romania abia mai sunt cateva mii, sunt o comunitate pe cale de disparitie, trebuie sa fii nebun sa scornesti asa poveste!… Ba, unul mai istet, Liviu Ornea, m-a luat si peste picior: numai niste evrei nebuni ar parasi raiul din Israel pentru mizeria din Romania!… Nebun cine l-ar lua in serios pe Coja!

Sunteti in continuare convins ca se pregateste acest veritabil exod evreiesc?

Nu se pregateste, el este in plina desfasurare. Si nu este exod, este invazie, facuta pe sest, ca sa folosesc o expresie de argou din idis! O invazie care se produce dupa o stratagema inedita, inca neexperimentata in istorie!… Mergi la Frumusani sau langa Urziceni, poate si-n alta parte, unde s-au construit deja orasele intregi, veritabile ghettouri de lux pentru evreii mai speciali, sa traiasca izolati de populatia autohtona… Asta pe langa miile de locuinte, apartamente si vile, cumparate de evrei pe cont propriu, in Bucuresti si orasele mai mari. Este evident ca au o strategie anume, nu vin deodata toti cei o mie de mii de evrei! […]…

De fapt, eu v-am invitat la aceasta discutie sub impresia unui material gasit pe Internet, o declaratie a unei inalte oficialitati iraniene, Hassan Firouzabadi, foarte multumit sa constate ca, si citez, zilele statului Israel sunt numarate, ca evreii si-au dat seama ca nu mai pot sa reziste presiunii arabe, musulmane, si sunt preocupati de singura iesire pe care o mai au: sa se intoarca fiecare evreu in tara de unde a venit el sau parintii sai! Sa paraseasca Israelul!

Cred ca acest demnitar iranian stie mai bine decat mine sau dumneata ce se intampla in Israel. Nu avem voie sa ignoram semnalul de alarma pe care ni-l trimite… In Israel evreii cei mai lucizi discuta despre parasirea, macar partiala, a Israelului. A aparut si o denumire, un cuvint nou – „solutia diasporista”, pentru a denumi aceasta miscare, aceasta stramutare a cateva milioane de evrei, aceasta Alia in sens invers. Asa am gasit-o numita in cartile unui evreu important: Philip Roth. Sper sa le fi citit si domnii Dorel Dorian si Liviu Ornea! Ei m-au contestat. Ii astept sa prezinte scuze publice pentru nerusinarea cu care m-au atacat… Sunt convins ca stiau mai bine decat mine cata dreptate aveam!…

Subiectul discutiei la care va invit este acesta: de ce evreii n-ar avea dreptul sa se stabileasca in Romania? Drepturile Omului nu asigura si dreptul la libera circulatie?!

Nu! Drepturile Omului iti asigura posibilitatea de a parasi tara in care te afli, oricare ar fi ea! Dar nimeni nu-ti da dreptul de a alege in ce tara sa traiesti! E absolut logic! Daca ai plecat dintr-o tara, te stabilesti in alta tara doar daca esti acceptat. In plus – si acesta este argumentul probabil cel mai important: nu se admite nicaieri incetatenirea in masa, cu miile si sutele de mii! Tocmai pentru ca totul este (a) ilegal si (b) in contradictie cu vointa poporului roman, autoritatile recurg la secretul operatiunii pentru a aduce in Romania milionul de evrei! E inspaimantator ca s-au gasit printre guvernanti atati romani tradatori, care sa accepte sa participe la asigurarea desfasurarii in secret a acestei vaste invazii! Suntem deja sub ocupatie straina si nici macar nu stim! Ingenioasa mutare! Repet: fara precedent in istorie! Cum toata operatiunea s-a facut in secret, cei care au participat la ea nu aveau cum sa nu-si dea seama ca fac ceva ilegal si teribil de imoral! Act de tradare constienta din partea guvernantilor!

Cine sunt acesti romani tradatori?

In primul rand cei trei presedinti post-decembristi! Dintre ei, in mod deosebit il acuz pe Emil Constantinescu. Faptul ca mama sa este evreica nu poate fi nici scuza, nici explicatie, nici justificare! Va trebui sa raspunda penal! Ca si toti prim-ministri de dupa 1996! Ministrii de Interne mai ales. Si multi altii! Parlamentarii nu cred ca au cunostinta de aceasta invazie, ca au discutat cumva acest subiect! Nici macar in mod neoficial, la o cafea, intre doua sedinte.

Mai sunt si alte motive pentru care va opuneti stramutarii in Romania a unui milion de evrei?

Mai am inca un milion de motive!… Nici nu stiu cu care sa incep! Dar mai inainte de orice da-mi voie sa-ti marturisesc sila si lehamitea mea, a celui care pricepe si stie bine cata minciuna, cata suferinta a produs schizofrenia evreilor sionisti care au planificat si infiintat statul Israel cu un dispret total pentru viata oamenilor, inclusiv a evreilor. Ma intreb ce este acum in mintea evreilor nevoiti din nou sa rataceasca! Au in ei macar atata demnitate incat sa le ceara socoteala celor care i-au plimbat aiurea pana in Israel si retur?!… S-au purtat doua razboaie mondiale pentru a se putea infiinta statul Israel! Cine raspunde pentru esecul proiectului Israel in Palestina? Chiar nimeni?!

Dar este oare cazul sa va preocupe atat de mult suferintele altora, fie ei si evrei?!

Sunt foarte derutat de lipsa de reactie a evreilor de rand, a evreilor normali, as zice. Menajamentele lor fata de sionismul a carui victima sunt! Evident, victimele cele mai reale sunt evreii care au facut Alia, adica au plecat din tara de bastina in Palestina, sa sustina nasterea si consolidarea Israelului. Acei evrei sunt, majoritatea, decedati… De suferinta lor, a dezradacinarii, copiii lor nu stiu mare lucru! Sunt bucurosi acum ca statul le asigura stramutarea in Europa, in Polonia, in Ungaria, in Romania! Numai ca suferinta evreilor, de pe urma infiintarii statului Israel, suferinta reala, este incontestabil mai mica, in toate felurile mai mica, decat suferinta indurata de alte popoare pentru infiintarea statului Israel. Iar printre popoarele care au suferit cel mai mult de pe urma nebuniei sioniste sa stii ca noi, romanii, ocupam un loc in fata de tot! Randul intai! Cu coronita!… Numai rusii or fi suferit mai mult! […].

Ce rol a avut Holocaustul pentru infiintarea Israelului?

Un rol decisiv! Tocmai de aceea se spun atatea minciuni despre Holocaust! Pentru a se ascunde faptul ca a facut parte din strategia sionista! A fost planificat cu mai multe scopuri, in mod deosebit (1) pentru a reface solidaritatea dintre evrei, (2) pentru a anihila curentul de asimilare a evreilor printre goimii crestini, (3) pentru a crea in opinia publica acel curent de simpatie si compasiune care sa determine opinia publica sa accepte infiintarea Israelului ca pe o solutie binecuvintata! In plus, a mai fost si (4) obtinerea de compensatii de la cei vinovati de genocidul pus la cale de sionisti. In fine, se mai vorbeste, cu argumente si cu documente, de inca un mobil, cel mai cinic si mai criminal: (5) au fost supusi deportarilor si exterminarii evreii de calitate proasta, evreii degenerati, care reprezentau un lest pentru evreime!… Acesti evrei de proasta calitate au fost selectati mai ales dupa starea lor economica precara. Pentru sionisti, evreii saraci nu merita sa supravietuiasca… Sunt rebuturi umane […].

In Romania care evrei au murit?

Nu-i treaba noastra acum, in aceasta discutie!… Important pentru noi este sa stabilim ca evreii care au murit in Romania anilor 1940-’44 nu pot fi considerati victime ale Holocaustului! Citeste definitia data holocaustului de expertii de la Yad Vashem. Tine-o minte: In centrul Holocaustului a stat decizia de a ucide fiecare evreu – barbati, femei, copii. Se potriveste aceasta definitie cu faptele? A functionat vreodata in Romania decizia de a ucide fiecare evreu?! Nici macar in Germania!

Din pacate, comisia Elie Wiesel a pornit de la o alta definitie a holocaustului! La fel si Institutul de Cercetare a Holocaustului! O definitie inacceptabila intre oameni seriosi!

Au dat alta definitie, inlocuind uciderea cu persecutia! Daca porneau de la definitia corecta, a doua zi trebuiau sa declare desfiintata si comisia, si institutul acela, in care s-au oplosit niste tradatori, niste gainari! Niste mincinosi! Niste trantori mai rai si mai jalnici decat cei ce au lucrat candva la institutul de istorie a PCR… Dar nici macar definitia pe care au propus-o nu le-ar fi dat dreptul sa vorbeasca de un Holocaust in Romania, de un genocid!

…Partea proasta este ca toata aceasta tevatura cu Holocaustul din Romania este direct legata de proiectul venirii acestui milion de evrei! Cam tot ce s-a intamplat in Romania de dupa 22 decembrie 1989 are legatura cu aceasta invazie insidioasa, nevazuta, neauzita… Daca nu cumva chiar si asa zisa noastra revolutie…

Care ar fi legatura?

Este de asteptat ca lumea romaneasca, atunci cand romanii vor constientiza ce se intampla cu noi, sa aiba o reactie de respingere si de adversitate fata de evreii invadatori, nu pentru ca sunt evrei, ci pentru ca sunt invadatori! Aceasta reactie va fi mai mica, mai estompata, timida chiar, daca ni se baga in cap ca parintii nostri au omorit sute de mii de evrei! Unii dintre noi se vor bucura chiar, spunand ca, in felul acesta, prin venirea evreilor, ni se ofera ocazia de a ne plati de datoria cu care ne-au incarcat fata de evrei asa-zisele crime ale lui Antonescu si ale legionarilor! Romanul accepta cu greu un asemenea pacat fara sa incerce sa obtina iertarea din cer precum si cea de pe pamant!… Haimanalele astea sioniste si holocaustizante vor sa ne creeze un complex de vinovatie fata de evrei. Calcul profund gresit! Tot mai multi romani, indeosebi tinerii, constientizeaza ca de fapt evreii se fac teribil de vinovati, dovedindu-se ca nu sunt capabili sa nutreasca sentimentul de mare noblete si demnitate umana care este recunostinta! In loc sa ne fie recunoscatori, ei isi fac socoteala ca suntem fraieri de buni si-si pot bate joc de noi! Or sa constate curand ca iarasi s-au inselat!

Asta suna a amenintare!

Binenteles! Faptul de a fi in legitima aparare si de a-ti ajunge cutitul la os te face extrem de periculos! Tucidite atragea atentia ca un adversar adus in pragul desfiintarii, al nimicirii totale, gaseste in el resurse nebanuite de nimeni de a riposta devastator. Caci te impaci cu infrangerea, la gandul ca data viitoare vei fi tu victorios! Dar cand adversarul nu vrea sa te invinga, ci sa te distruga, sa te desfiinteze, atunci reactia ta va fi de genul „mor cu el de gat”! Sa nu-si faca iluzii cei care s-au trezit asa de usor, peste noapte, cu cetatenie romana! Tot ce misca-n tara asta le va fi dusman de moarte! Sa se astepte la tot ce poate fi mai rau! La orice! Caci vom fi in legitima aparare! […].

Ziceati ca instaurarea comunismului are legatura cu infiintarea statului Israel!

Da, are! Si putina lume isi da seama! Pentru ca in perioada interbelica, atunci cand evreii au fost invitati sa vina cat mai multi in Palestina, ca sa sustina infiintarea statului patrie, sionistii au constatat ca majoritatea evreilor sunt oameni normali si nu-si parasesc casa si rostul lor pentru a implini un vis poate romantic, dar mai ales nerealist, nesabuit! Concluzia sionista: daca evreii nostri nu vin de buna voie in Palestina, sa-i constrangem sa vina! Acesta a fost, printre altele, si rolul Holocaustului. Dar si asa, de la Auschwitz sau Dachau majoritatea evreilor, cand au fost eliberati, au ales sa plece in alta parte, mai ales in SUA, nu in Palestina! Asa ca mai era nevoie de ceva ca sa-i constranga pe evrei sa-si paraseasca ograda, afacerile, relatiile umane etc., si sa faca Alia in Palestina sau, dupa 1948, in Israel. Acel ceva a fost instaurarea comunismului in Estul Europei, acolo unde traiau cei mai multi evrei, iar comunismul a insemnat desfiintarea proprietatii personale, a initiativei individuale, teroare politica etc. Un adevarat infern, au spus-o toti. Prin ridicarea vestitei cortine de fier, din acest infern nu aveai voie sa pleci. Pentru prima oara in istorie s-a instituit o bariera de netrecut la granita fiecarei tari comuniste. Zeci de mii de oameni si-au pierdut viata incercand sa treaca de aceasta bariera fara pasaport, sa ajunga in Occidentul tot mai atragator!

Singurii care au primit dreptul sa paraseasca legal raiul comunist au fost evreii! Am inteles…

Dar nu au avut dreptul sa-si aleaga tara unde sa emigreze, ci majoritatea evreilor au fost obligati sa se stabileasca in Israel! Unde, e drept, li se ofereau conditii de viata ceva mai bune ca in tara parasita! […]. Pentru ca revenirea evreilor in Romania sa fie posibila, adica sa fie acceptata si tolerata de autoritati, de populatie, era nevoie ca in Romania sa se schimbe regimul nationalist(-socialist) al lui Ceausescu si sa fie inlocuit cu un regim preocupat de valorile false ale globalizarii, ale mondializarii, ale multiculturalismului, ale amestecului rasial etc. Era nevoie de o Romanie cu o populatie saracita, descurajata, speriata de spectrul saraciei, o Romanie din care au plecat cateva milioane de indivizi de calitate, oameni intreprinzatori care si-au luat lumea in cap sa scape de saracia din Romania! Au plecat vreo 2-3 milioane de romani, romani dintre cei mai energici, mai activi, asa ca nu se va simti prea tare milionul de evrei care le iau locul!…

Bine, dar din Romania nu au plecat in Israel un milion de evrei!…

Eh, abia de aici, de la aceasta constatare, incepe tragedia care ni se pregateste! Caci scopul urmarit nu este numai dezamorsarea situatiei din Israel sau chiar abandonarea Israelului si plasarea israelienilor in tarile de origine. Ci scopul este mutarea Israelului in Romania! Nu la anul si nici peste 10 ani. Deocamdata la anul si in urmatorii 10-15 ani se vor ingriji ca numarul evreilor si ponderea lor in viata economica din Romania sa fie tot mai mare! Iar numarul romanilor si ponderea lor in viata social-economica sa fie tot mai mica. Nici nu le trebuie o schimbare de nume a Tarii! Nu forma conteaza, nu ambalajul, ci continutul! Iar continutul va fi tot mai evreiesc pana ce se va atinge masa critica, daca pot spune asa. Masa critica necesara pentru a declara si consfinti caracterul evreiesc al statului numit in acte Romania! In realitate, caracterul romanesc al acestui stat va deveni o amintire […].

Stiu bine ca acest scenariu, pus de mine pe seama intentiilor evreiesti, va suscita proteste. Dar ii rog pe oamenii cu capul pe umeri sa se gandeasca la doua aspecte: au plecat din Romania in Israel 350.000 de evrei, iar de intors nu se intorc mai putini, cum ar fi de asteptat, ci mai multi! Al doilea aspect: sunt oferte in Occident, in America, prin care evreii de acolo, nu cei din Israel, sunt incurajati sa se stabileasca in Romania, iar Comunitatea le ofera tot sprijinul pentru instalare: circa 300.000 de dolari de caciula. Informatia mi-a parvenit din mediul evreiesc canadian… Asadar, venirea in masa a evreilor in Romania nu se limiteaza la a fi o solutie salvatoare pentru evreii din Israel, tot mai amenintati de presiunea araba, musulmana! Ci, conform dictonului romanesc, potrivit caruia pe cine nu-l lasi sa moara, nu te va lasa sa traiesti, marii statregi sionisti ai evreimii se apuca iar de vechiul lor vis: Israelul pe pamant romanesc!.. […].

De ce il acuzati pe Emil Constantinescu mai mult decat pe ceilalti presedinti?

Nu-i mai breaz niciunul, la urma urmelor! Basescu a ajuns presedinte pe voturi furate! Nici Emil Constantinescu nu a avut voturile necesare pentru a deveni presedinte! Oricat am fi noi de prosti sau zevzeci, romanii nu aveau cum sa-si aleaga un asemenea presedinte, un ins atat de sters, fara pic de sare si piper, gol si artificial in tot ce spune!… El a fost impus, cu pretextul ca in felul acesta ne obisnuim cu ideea de alternanta democratica la putere etc., etc. Bla-bla-uri… In realitate, in 1996, Iliescu, sfatuit sau convins de americani, a acceptat sa se declare invins, desi avea cele mai multe voturi, cu conditia ca dupa patru ani sa se intoarca la Cotroceni… Emil Constantinescu si Conventia Democratica a acceptat sa faca ceea ce Iliescu si PDSR, in legislatura 1992-’96, s-au eschivat sa faca, anume sa legifereze vanzarea de terenuri catre asa-zisii investitori straini, catre straini, deci! Pe scurt, evreilor! O data legiferat acest act de tradare nationala, s-a putut incepe si incetatenirea frauduloasa a evreilor. Primii 500.000 (cinci sute de mii) de evrei au fost incetateniti pe vremea lui Emil Constantinescu! Acesta este marele sau „rol” istoric! A acceptat invazia evreiasca in Romania!

In legislatia 1992-’96 s-a discutat in comisia de politica externa a Senatului, din care faceam parte, posibilitatea ca Romania sa ofere gazduire, temporara, pentru 300.000 in caz de forta majora! Am fost toti de acord!… Acum imi dau seama ca a fost un prim test pentru a sonda terenul. Ni s-au dat si explicatii: 300.000 reprezinta capacitatea de cazare a hotelurilor din statiunile turistice…

Cand vor fi luati la intrebari acei evrei incetateniti in mod fraudulos, infractori in fond, ei vor spune ca au plecat din Romania fara voia lor, ca i-au silit autoritatile comuniste din Romania, ca ei nu au renuntat niciodata la cetatenia romana… Acest alibi – daca-l putem numi asa, le este intarit de raportul lui Tismaneanu, care spune numai minciuni despre evreii din Romania acelor ani, minciuni orientate insa de o idee: sa faca din revenirea evreilor in Romania un act de reparatie a unei injustitii! […].

Daca ati avea puterea de a decide, ce ati propune?

Nimic altceva decat transparenta totala! Doar tot Occidentul asta ne cerea, celor din lagarul comunist inainte de 1990: transparenta si iar transparenta, glasnost! […].

Nu am nimic impotriva ca un cetatean roman, de etnie patagoneza, sa ajunga presedintele Romaniei, daca merita si este atat de potrivit pentru aceasta functie. Dar cand trei presedinti la rand, toti vinovati de mari crime impotriva poporului roman, au tangenta cu aceeasi etnie, patagoneza sau martiana, coincidenta aceasta miroase a lucru necurat. E ca si cum cineva ar castiga de trei ori la rand premiul cel mare la Lotto!… Cat ne mai lasam prostiti?! […].

Recunosc dreptul oricarui cetatean roman de a se declara etnic roman! Chiar daca ambii sai parinti au avut alta constiinta etnica! Pe un astfel de concetatean il pretuiesc cu un plus de simpatie si solidaritate civica. Cu conditia de a nu face un secret din apartenenta parintilor sai la alta etnie! O asemenea imprejurare trebuie sa fie cunoscuta macar pentru a fi pretuita si mai mult, asa cum se cuvine, disponibilitatea persoanei respective pentru o angajare civica in folosul comunitatii romanesti […].

Autorul interviului semneaza cu initialele N.V.

Sursa: https://culturaromana.ro/ion-coja-despre-mutarea-israelului-in-romania-nu-este-exod-e-invazie/


📜 Prof. Ioan-Aurel Pop: Această credință în Dumnezeu, în forma în care am avut-o noi, pe noi ne-a salvat în istorie!

Prof. Ioan-Aurel Pop

Prof. Ioan-Aurel Pop: Istoria Bisericii Ortodoxe făcută acuma de un istoric austriac ne învață din vârful buzelor că ortodoxia nu e bună... Ne învață pentru că încă suntem considerați popor periferic, de la marginile imperiului. Această credință în Dumnezeu, în forma în care am avut-o noi, pe noi ne-a salvat în istorie!

🔴 Dan Ionescu @ FB: "Poporul creștin-ortodox e unicul popor al lui Dumnezeu! ..." →

- Posted in Lupta cea bună by

Poporul creștin-ortodox e unicul popor al lui Dumnezeu! De aceea #globalismul satanist încearcă prin orice mijloace să distrugă #ortodoxia! Hristos a Înviat! ... pentru toți cei care cred în EL, Mântuitorul nostru!

Dan-Ionescu-la-Revolutia-din-1989

ROMÂNIA - este singura țară din lume care își poate asigura fără ajutorul nimănui apa, hrana, energia, combustibilii, are toate resursele naturale posibile, masă lemnoasă și aur și cam tot ce are nevoie poporul său! Înțelegeți "vrăjala" cu ... de ce suntem "membrii" UE și "parteneri" NATO?!? 😂 😂 😂 Și atunci de ce ne tot întrebăm, ce au ăstia cu noi, de nu ne lasă să trăim în liniște și pace, să ne bucurăm de ce ne-a oferit Dumnezeu! RO-EXIT! ROMÎNIA - se poate citi și așa - OM ÎN RAI.